Overzicht baten en lasten

Woonomgeving

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

11.495

13.731

12.683

12.661

22

Baten

4.345

4.474

4.185

4.102

83

Saldo baten en lasten

-7.150

-9.257

-8.498

-8.559

61

Toevoegingen aan reserves

1.761

1.865

1.865

1.865

-

Onttrekkingen aan reserves

940

2.830

1.490

1.747

-257

Saldo reserves

-821

965

-375

-118

-257

Saldo

-7.971

-8.292

-8.873

-8.677

-196

Bedragen X € 1.000

Toelichting

Lasten:

Het verschil aan de lasten is per saldo gering. Echter er zijn wel een paar onderlinge mutaties van afgerond € 0,1 miljoen die toegelicht worden.

Er is sprake van hogere uitgaven (nadeel € 0,3 miljoen) voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze overschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze hogere uitgaven wordt er meer onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien. Zie hiervoor mutatie reserves.

Er is een voordeel van afgerond € 0,1 mln. vanwege lagere uitgaven voor gegevensbeheer riolering. Dit komt omdat er onzekerheid was over besmettingsrisico's met Corona bij werken in de riolering. Hierdoor zijn er geen inspecties uitgevoerd en was er geen data om te verwerken.

Er is een voordeel van afgerond € 0,1 mln. Met één van de groenaannemers is in het onderhoudsjaar 2020 een conflict ontstaan m.b.t. de geleverde kwaliteit. Dit heeft geleid tot een officiële ingebrekestelling, waardoor er financieel geen afronding heeft kunnen plaatsvinden in 2020. Afhandeling van het conflict loopt financieel door in 2021. De afwikkeling wordt meegenomen bij de eerste Turap 2021.

Daarnaast is er een voordeel vanwege diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 mln.

Baten:

Het verschil aan de baten wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst afvalstoffenheffing vanwege leegstand.

Mutatie reserves:

Vanwege hogere uitgaven van afgerond € 0,3 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid meer aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. In 2021 gaat minder onttrokken worden aan de reserve voor de betreffende projecten. In de 1e Turap van 2021 worden de budgetten bijgesteld.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf