Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.

  2. Inwoners kunnen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.

  3. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Signaleer eerder en pleeg passende interventies om potentiële problemen te voorkomen.

  2. Sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de vraag.

  3. Vereenvoudig de integrale toegang tot ondersteuning voor inwoners.

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitvoeringsagenda gezondheid

In 2020 is de uitvoeringsagenda gezondheid met belanghebbende partijen opgesteld. Eind 2020 is deze vastgesteld door de stuurgroep gezond en wel Uithoorn bestaande uit bestuurders van de samenwerkende partijen in het gezondheidsveld. In december 2020 is gestart met het samenstellen van werkgroepen die aan de slag gaan met de activiteiten in 2020 en verder. De raad is door middel van een raadsbericht in februari 2021 geïnformeerd hierover.

De afronding van het koersplan sociaal domein 2020 en verder en de uitvoering daarvan

Het koersplan Sociaal domein is afgerond en in oktober 2020 vastgesteld door de raad. de uitvoering van het koersplan is gestart en de raad ontvangt halfjaarlijks rapportages over de voortgang en uitvoering van het plan.

In 2020 wordt gestart met de aanbesteding hulp bij het huishouden voor nieuwe contracten per 1 januari 2021

De aanbesteding hulp bij huishouden is afgerond en de nieuwe contracten zijn ingegaan per 1 januari 2021. Een aantal inwoners is vanwege het niet inschrijven van een van de 'oude' aanbieders over moeten stappen naar een andere aanbieder. Dit heeft niet tot problemen geleid.

In 2020 wordt gestart met de aanbesteding voor de jeugdhulp vanaf 2021 of 2022 (indien de lopende contracten 2021 nog eenmaal verlengd worden)

Voor het jaar 2020 zijn de lopende contracten met specialistische jeugdhulp aanbieders (segment C) verlengd voor de laatste keer. Tegelijkertijd is het aanbestedingstraject voor de specialistische jeugdhulp in 2020 in gang gezet (in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel). Hierbij wordt ingezet op het ontwikkelen van een nieuw stelsel samen met een andere financieringsstructuur (lumpsum). Dit heeft geresulteerd in de selectie van tien zorgaanbieders (kernpartners) waarmee de gemeente Uithoorn en de eerder genoemde gemeenten gezamenlijk het nieuwe stelsel gaan ontwikkelen. Op dit moment is er sprake van een voorlopige gunning. In 2021 wordt definitief gegund. 2021 wordt een overgangsjaar voor de gemeente Uithoorn waarin (beleidsmatige en operationele) voorbereidingen worden getroffen om in 2022 te starten in het nieuwe stelsel met haar eigen lumpsum financiering.

Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

De doordecentralisatie van maatschappelijk opvang en beschermd wonen is wederom deels uitgesteld ( van 2022 naar 2023). Ondanks dit uitstel is in 2020 op regionaal niveau doorgegaan met de voorbereidingen op de decentralisatie.

Overige acties

Beheersing kosten jeugdhulp verlening

In 2020 werd Uithoorn, net als andere gemeenten, geconfronteerd met forse tekorten in het jeugdzorgbudget. Gedurende het jaar zijn aanvullende maatregelen getroffen met jeugdaanbieders om kostenopdrijvende in de nieuwe aanbesteding te voorkomen en om te voorkomen dat gemeenten achteraf verrast worden met hogere kosten dan voorzien. Zo zijn er aangescherpte afspraken met aanbieders over het accepteren van Verzoeken om Toewijzing zorg (VOT) die met terugwerkende kracht worden ingediend. Ook is in het 4e kwartaal 2020 een aparte contractmanager jeugdzorg bij DUO+ aangesteld, waarmee er meer capaciteit beschikbaar is voor directe sturing via contractmanagement en budgetbewaking. Ook heeft in samenwerking met Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel een aanbesteding plaatsgevonden, met onder meer een andere manier van bekostiging die zal leiden tot lagere administratieve lasten en waarin de SPIC-werkwijze is losgelaten die kostenopdrijvende prikkels in zich heeft.

Bovenstaande acties hebben echter niet kunnen voorkomen dat er in 2020 aanzienlijke tekorten zijn ontstaan op de jeugdzorgbudgetten. De oorzaken hiervan worden verderop in het onderdeel 'overzicht baten en lasten' nog nader toegelicht. In de slotwijziging 2020 is daarom al aangegeven dat een aantal keuzemogelijkheden zal worden uitgewerkt voor het geval het perspectief in 2021 is dat deze beheersmaatregelen niet voldoende zijn om dat jaar binnen het beschikbare budget te blijven.

Regionale samenwerking gezondheid

Op initiatief van het Zorgkantoor is een regionale samenwerking opgestart in 2020. Naast de gemeente Uithoorn nemen gemeenten Ouder-Amstel, Aalsmeer en Amstelveen deel aan deze samenwerking. Deze zijn geselecteerd op basis van de indeling van de zorgkantoor-regio's . In 2020 is een eerste bestuurlijke tafel georganiseerd in Uithoorn waar alle grote regionale zorgaanbieders, welzijnspartijen en eerstelijnszorg verleners voor zijn uitgenodigd. Dit heeft geresulteerd in een selectie van drie thema's waarop regionaal gaat worden samengewerkt. De thema's zijn preventie en leeftijdgerelateerde aandoeningen, ouderen en mentaal gezond in de wijk.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf