Overzicht baten en lasten

Woonbeleid

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

1.117

1.150

1.157

1.154

2

Baten

1

5

5

4

1

Saldo baten en lasten

-1.116

-1.145

-1.151

-1.150

-1

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-1.116

-1.145

-1.151

-1.150

-1

Bedragen X € 1.000

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf