Stichting Rijk

Stichting RIJK

Vestigingsplaats:

Uithoorn

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin.

Relatie met het programma:

Werken, Ondernemen

Ontwikkelingen:

In 2020 heeft voor Stichting Rijk in het teken gestaan van verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan gemeenten. Rijk heeft extern onderzoek laten verrichten en daaruit werd geconstateerd dat de huidige dienstverlening op onderdelen niet voldeed. Dit gold voor huisvesting en financiële dienstverlening. De behoefte van de stichting wijkt op deze onderdelen momenteel te veel af van de betreffende gemeentelijke bedrijfsvoering, waardoor niet de juiste kwaliteit geboden kon worden. Huisvesting omdat Stg. RIJK gevestigd in Heemstede en deze huisvesting feitelijk niet passend voor de medewerkers van Stichting Rijk en financiële dienstverlening omdat de p & c cyclus van de stichting als gevolg van het moeten voldoen aan andere wetgeving onvoldoende aansluit op die van de gemeenten. De dienstverlening zelf aan de gemeenten is gewoon gecontinueerd, maar heeft als gevolg van Corona meer op afstand plaatsgevonden. Het gesprek over herijking van het strategische beleid zal worden voortgezet in 2021. Hierbij wordt ook het huisvestingsvraagstuk meegenomen.

Risico's:

Indien een of meerdere deelnemers uittreedt, bestaat het risico op een hogere bijdrage.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2019, 2020 nog niet in bezit

Bijdrage 2020

€ 140

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 716

€ 553

31-dec

€ 716

€ 553

€ 401

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf