Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

• Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

• Geef het beheer en de exploitatie effectief en efficiënt vorm.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitwerkingsplan nota vastgoed

Als vervolg op de nota vastgoed 2015-2019 is de raad in 2020 geïnformeerd over de objectenadministratie en de kostprijsdekkendheid van het maatschappelijk vastgoed.

Een belangrijk speerpunt is het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Zodat dit vastgoed gereed wordt gemaakt voor de toekomst.

De gemeente doet dit op natuurlijke momenten zoals bij het vervangen van installaties van het gemeentehuis, nieuwbouw van de sporthal de Scheg en de nieuwe MFA Thamerdal.

Wijziging BTW-vrijstelling sport

De gemeente maakt gebruik van de SPUK regeling voor sport. Deze regeling zorgt ervoor dat een deel van de BTW op onderhoudkosten en investeringen kan worden gecompenseerd.

Coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen heeft er huurderving plaatsgevonden. De sporthal, de gymzalen en buurthuizen waren een grote periode gesloten. Een deel van de huurderving wordt gecompenseerd door regelingen van het Rijk.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf