Overzicht baten en lasten

Mobiliteit

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

1.183

1.379

1.335

1.261

74

Baten

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-1.183

-1.379

-1.335

-1.261

-74

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-1.183

-1.379

-1.335

-1.261

-74

Bedragen X € 1.000

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf