Indicatoren

De ruimte in de gemeente Uithoorn is zo geordend dat de kwaliteiten van de gebieden elkaar versterken en ruimte bieden aan behoeften van de inwoners en ondernemers.

- Inzicht voor iedereen over de ruimtelijke ontwikkelrichting van Uithoorn.

- Verbetering van ruimtelijke kwaliteit.

- Een helder juridisch kader en rechtszekerheid.

- Er is ruimte voor particuliere initiatieven.

- De nabijheid van Schiphol tast de kwaliteit van de leefomgeving zo min mogelijk aan.

Omschrijving Prestatie:

  • Actualiseren en uitvoeren Structuur Visie. Opgaven zijn onder andere:

- faciliteren/katalyseren van particuliere initiatieven door actief mogelijkheden te verkennen met initiatiefnemers;

- zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen in gemeentelijke regelgeving;

- verbetering van de ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied en voorkomen van verrommeling (uitvoering Ruimte voor Ruimte beleid).

  • Opstellen en actualiseren bestemmingsplannen

  • Bij ruimtelijke ontwikkeling een afwegingskader meegeven.

  • Behartigen van belangen van inwoners voor het beperken van (geluids-)overlast en ruimtelijke belemmeringen als gevolg van de nabijheid van Schiphol.

Indicator (W2)

B 2020

R 2020

Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de strategie inzake Schiphol en de effecten hiervan.

ja, zie toelichting

ja, zie toelichting

We zijn volop bezig met een Uithoornse aanpak en strategie. We richten ons daarbij op het terugdringen van de toenemende geluidsoverlast en de ruimtelijke gevolgen daarvan. Er wordt intensief samengewerkt met de hiertoe ingestelde raadswerkgroep. De raad wordt mondeling en schriftelijk regelmatig over de ontwikkelingen geïnformeerd.

Aantal projecten in behandeling initiatievenoverleg

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf