Overzicht incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen dat: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

Incidentele lasten

Programma

Omschrijving

Begroot

werkelijk

saldo

Samenleving

Sociaal Team bestendigen en transformatie sociaal domein

415

435

-20

Samenleving

Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast

143

178

-35

Samenleving

Koersplan sociaal domein

25

32

-7

Samenleving

Programmaregisseur

85

92

-7

Samenleving

Regievoerder statushouders

102

104

-2

Samenleving

(Formateur) Sportakkoord

28

26

2

Samenleving

Vernielingen Sportparken

25

23

2

Samenleving

Vroegsignalering

75

48

27

Samenleving

Uitvoering Minimaregelingen

40

17

23

Samenleving

Terugvordering BTW re-integratiekosten

-

-378

378

Wonen

Implementatie omgevingswet

216

196

20

Wonen

Doorzetten strategie Schiphol

110

109

1

Wonen

Plan van aanpak transformatie locatie

88

-

88

Wonen

Duurzaamheidsprogramma

70

10

60

Wonen

Haalbaarheidsonderzoeken woningbouw

50

70

-20

Wonen

Haalbaarheidsonderzoek sport en wonen

162

147

15

Wonen

Invoering en implementatie VANG-HHA

40

34

6

Wonen

Vandalisme Droogloop Busstation

30

23

7

Wonen

Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg

25

25

-

Wonen

Herstel Beschoeiing Amsteldijk-Zuid

22

22

-

Werken

Opstellen bereikbaarheidsvisie

80

-

80

Werken

Adviseur energienetwerken

20

20

-

Organiseren

Uithoorn 200 jaar

46

42

4

Organiseren

Verkoop Eneco

506

506

-

Organiseren

Vennootschapsbelasting 2020

104

61

43

Organiseren

Participatie en sensitief organisatie

20

-

20

Organiseren

Storting in voorziening exploitatierisico's

37

312

-275

Organiseren

Inhuur bestuursondersteuning

25

25

-

Organiseren

Inlopen digitale archiefachterstanden

50

-

50

Organiseren

Archief

25

26

-1

Organiseren

Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen

508

240

268

Organiseren

Restant grondopbrengsten 2019 Heijermanslaan

-

87

-87

Organiseren

Storting in reserve onderhoud gebouwen

-

138

-138

Organiseren

Storting opbrengst verkoop Eneco in algemene risicoreserve

27.048

27.048

-

Organiseren

Storting in reserve overheveling budgetten Organiseren

135

149

-14

Organiseren

Storting vrijval Vinckebuurt in budgetegalisatiereserve

888

888

-

Organiseren

Bedragen tot 20

59

46

13

Alle programma's

Corona-gerelateerde lasten (zie bijlage)

4.516

5.194

-678

Totale incidentele lasten

35.818

35.995

-177

Incidentele baten

Programma

Omschrijving

Begroot

werkelijk

saldo

Samenleving

Sportakkoord

20

20

-

Wonen

Haalbaarheidsonderzoek sport en wonen

20

21

-1

Organiseren

Verkoop Eneco

27.554

27.554

-

Organiseren

Ontvangen precarioheffing

1.532

1.551

-19

Organiseren

Vrijval reserve Vinckenbuurt

819

819

-

Organiseren

Exploitatiebijdrage 2019 Vinckebuurt

70

70

-

Organiseren

Winstnemingen grondexploitaties

247

-45

292

Organiseren

Afsluiten afgeronde deelplannen Legmeer West

-579

-575

-4

Organiseren

Vrijval voorziening afsluiten afgeronde deelplannen LMW

566

566

-

Organiseren

Vrijval voorziening exploitatierisico's Rietkraag

152

154

-2

Organiseren

Reserve speelbeleidsplan

25

25

-

Organiseren

Onttrekking uit reserve onderhoud gebouwen

131

-

131

Organiseren

Onttrekking aan reserve overheveling budgetten Organiseren

525

525

-

Organiseren

Onttrekking budgetegalisatiereserve budgetten Organiseren

167

167

-

Alle programma's

Corona-gerelateerde baten (zie bijlage)

3.990

4.289

-299

Totale incidentele baten

35.239

35.141

98

Saldo incidentele baten en lasten *

-578

-854

276

*1 Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisatiereserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structurele inkomsten/uitgaven. Dit betreft de reserves: openbare ruimte voor ruimte, reiniging en riolering. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf