Taakveldenrealisatie op programma

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)

Begroot lasten

Begroot baten

Realisatie lasten

Realisatie baten

Samenleving

0.10

Mutaties reserves

159

-

159

-

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.645

-

1.585

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.485

110

1.606

193

4.1

Openbaar basisonderwijs

155

-

154

-

4.2

Onderwijshuisvesting

8

8

17

8

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.173

521

1.242

543

5.1

Sportbeleid en activering

475

70

539

62

5.2

Sportaccommodaties

289

-

289

-

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

138

-

121

-

5.4

Musea

9

-

8

-

5.5

Cultureel erfgoed

38

-

11

-

5.6

Media

533

-

512

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

749

-

756

-

6.1

Samen kracht en burgerparticipatie

3.651

112

3.626

201

6.2

Wijkteams

1.708

-

1.553

-

6.3

Inkomensregelingen

11.531

9.833

11.525

10.009

6.4

Begeleide participatie

1.251

-

1.238

-

6.5

Arbeidsparticipatie

931

19

454

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.007

5

849

5

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.675

100

3.774

126

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.632

-

6.633

-74

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

293

-

465

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.299

-

2.406

-

7.1

Volksgezondheid

1.155

-

1.153

-

Totaal Samenleving

39.989

10.779

40.675

11.073

Wonen

0.8

Overige baten en lasten

631

-

631

-

0.10

Mutaties reserves

1.865

1.490

1.865

1.747

1.2

Openbare orde en Veiligheid

8

-

-

-

2.1

Verkeer en vervoer

2.679

118

3.193

215

2.2

Parkeren

1

2

1

3

2.4

Economische Havens en waterwegen

186

20

121

-

2.5

Openbaar vervoer

84

-

69

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.916

50

1.690

33

6.3

Inkomensregelingen

145

-

126

-

7.2

Riolering

2.951

-

2.803

-0

7.3

Afval

3.167

3.618

3.213

3.495

7.4

Milieubeheer

635

125

528

100

7.5

Begraafplaatsen

281

252

286

256

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.041

25

992

68

8.3

Wonen en bouwen

1.349

1.145

1.385

1.438

Totaal wonen

16.937

6.845

16.903

7.355

Werken

2.1

Verkeer en vervoer

1.185

-

1.114

-

2.2

Parkeren

19

-

19

-

2.3

Recreatieve havens

20

11

34

11

2.4

Economische Havens en waterwegen

49

-

48

-

2.5

Openbaar vervoer

81

-

80

-

3.1

Economische ontwikkeling

411

-

377

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

34

17

30

8

3.4

Economische promotie

40

-

37

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7

3

3

-

7.4

Milieubeheer

81

-

74

-

8.1

Ruimtelijke Ordening

36

-

36

-

Totaal werken

1.963

31

1.852

19

Organiseren

0.1

Bestuur

1.887

4

1.966

-

0.2

Burgerzaken

791

388

766

342

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

382

51

320

60

0.4

Ondersteuning organisatie (overhead)

9.333

8

8.954

11

0.5

Treasury

866

29.405

846

29.457

0.61

OZB woningen

180

4.083

180

4.145

0.62

OZB niet-woningen

150

3.277

150

3.143

0.64

Belastingen Overig

27

1.716

38

1.753

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

24

40.227

24

40.482

0.8

Overige baten en lasten

-576

-

-461

30

0.9

Vennootschapbelasting

104

-

61

-

0.10

Mutaties reserves

29.247

4.251

29.503

4.208

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

700

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11

-

10

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

33

16

104

35

3.4

Economische promotie

46

18

42

9

4.2

Onderwijshuisvesting

3.177

742

3.238

759

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

214

143

171

163

5.2

Sportaccommodaties

460

168

454

164

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1

-

1

-

5.4

Musea

16

-

16

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10

16

6

16

6.1

Samen kracht en burgerparticipatie

290

143

277

136

7.2

Riolering

-

3.574

-

3.463

7.3

Afval

6

18

4

20

7.4

Milieubeheer

284

-

221

-

8.1

Ruimtelijke Ordening

485

460

1.273

604

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.318

5.364

3.657

3.149

8.3

Wonen en bouwen

74

4

48

4

Totaal organiseren

52.841

94.076

51.870

92.852

Totaal taakvelden

111.730

111.730

111.300

111.300

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf