Overzicht baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

1.021

1.031

1.233

1.223

10

Baten

1.077

965

1.165

1.502

-337

Saldo baten en lasten

55

-66

-68

279

-347

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

55

-66

-68

279

-347

Bedragen X € 1.000

Baten:

De afwijking op de afzonderlijke baten is afgerond € 0,3 mln. en wordt veroorzaakt door meer inkomsten omgevingsvergunning. Dit komt omdat de vergunningaanvragen voor een nieuwbouwproject die in 2021 werden verwacht al in 2020 zijn aangevraagd en verleend. De leges zijn daarom in 2020 geïnd in plaats van in 2021.

Lasten:

De afwijking op de afzonderlijke lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf