Taakveldenrealisatie op taakveld

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)

Begroot lasten

Begroot baten

Realisatie lasten

Realisatie baten

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.887

4

1.966

-

0.2

Burgerzaken

791

388

766

342

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

382

51

320

60

0.4

Ondersteuning organisatie (overhead)

9.333

8

8.954

11

0.5

Treasury

866

29.405

846

29.457

0.61

OZB woningen

180

4.083

180

4.145

0.62

OZB niet-woningen

150

3.277

150

3.143

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

27

1.716

38

1.753

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

24

40.227

24

40.482

0.8

Overige baten en lasten

54

-

169

30

0.9

Vennootschapbelasting

104

-

61

-

0.10

Mutaties reserves

31.271

5.741

31.527

5.955

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-

-

-

700

Totaal taakveld 0.

45.069

84.900

45.002

86.078

Taakveld 1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.656

-

1.595

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.526

127

1.709

228

Totaal taakveld 1.

3.182

127

3.304

228

Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

3.864

118

4.307

215

2.2

Parkeren

20

2

20

3

2.3

Recreatieve havens

20

11

34

11

2.4

Economische Havens en waterwegen

235

20

169

-

2.5

Openbaar vervoer

165

-

150

-

Totaal taakveld 2.

4.305

151

4.680

229

Taakveld 3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

411

-

377

-

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

-

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

34

17

30

8

3.4

Economische promotie

86

18

79

9

Totaal taakveld 3.

530

35

486

17

Taakveld 4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

155

-

154

-

4.2

Onderwijshuisvesting

3.185

750

3.255

767

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.387

664

1.413

706

Totaal taakveld 4.

4.727

1.414

4.822

1.473

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

475

70

539

62

5.2

Sportaccommodaties

749

168

743

164

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

139

-

122

-

5.4

Musea

25

-

24

-

5.5

Cultureel erfgoed

38

-

11

-

5.6

Media

533

-

512

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.681

68

2.455

49

Totaal taakveld 5.

4.639

306

4.406

274

Taakveld 6. Sociaal Domein

6.1

Samen kracht en burgerparticipatie

3.942

255

3.903

337

6.2

Wijkteams

1.708

-

1.553

-

6.3

Inkomensregelingen

11.676

9.833

11.651

10.009

6.4

Begeleide participatie

1.251

-

1.238

-

6.5

Arbeidsparticipatie

931

19

454

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.007

5

849

5

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.675

100

3.774

126

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.632

-

6.633

-74

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

293

-

465

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.299

-

2.406

-

Totaal taakveld 6.

32.414

10.212

32.926

10.403

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

1.155

-

1.153

-

7.2

Riolering

2.951

3.574

2.803

3.463

7.3

Afval

3.173

3.636

3.217

3.514

7.4

Milieubeheer

1.000

125

823

100

7.5

Begraafplaatsen

281

252

286

256

Totaal taakveld 7.

8.560

7.587

8.281

7.334

Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.562

485

2.300

673

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.318

5.364

3.657

3.149

8.3

Wonen en bouwen

1.423

1.149

1.434

1.442

Totaal taakveld 8.

8.303

6.998

7.391

5.263

Totaal taakvelden

111.730

111.730

111.300

111.300

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf