Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen zichzelf zo veel mogelijk zelf redden/bedruipen (zelfredzaam).

  2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeenschap en vormen daarmee een vangnet voor inwoners die dat nodig hebben.

  3. Inwoners hebben voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.

  4. Kinderen groeien zorgeloos, gezond, veilig en zo veel mogelijk in hun eigen omgeving op.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Vergroot het gebruik van sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen.

  • Versterk het preventieve netwerk en breng dit dichter bij de inwoners.

  • Vergroot waar nodig de zelfredzaamheid.

  • Stimuleer een gezonde leefstijl.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Afronden en uitvoeren sportnota en cultuurnota

Huurovereenkomsten sportverenigingen

In 2020, na intensief en constructief overleg met een zestal sportverenigingen, is er overeenstemming bereikt over de huurovereenkomsten voor de komende tien jaar. Afspraken over onderhoud, renovatie en beheer zijn hierin opgenomen wat heeft geleid tot een actualisatie van het meerjaren investeringsplan (MIP).

Sportakkoord

Op 20 maart 2020 is het Sportakkoord van Uithoorn ondertekend. Het doel van het sportakkoord is om verenigingen, organisaties en instellingen bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. In totaal hebben drieënvijftig organisaties het akkoord ondertekend waarbij ook partijen uit de zorg, welzijn en onderwijs mee doen. Er is een lokale aanjager aangesteld die in juli 2020 is gestart met zorgdragen voor het maken en uitvoeren van plannen. De maatregelen omtrent Corona hebben de daadwerkelijke uitvoering vertraagd.

Sportnota

Het Sportakkoord bevat waardevolle input voor de nieuwe sportnota ‘Sport verenigt 2021-2028’ van Uithoorn. Middels een participatietraject is het werkveld van Uithoorn en De Kwakel betrokken bij de inhoud van de sportnota en het vormgeven van de doelen en acties. De conceptversie van de sportnota is gereed en staat naar verwachting in het 1e kwartaal van 2021 op de agenda van de raad.

Cultuurnota

In april 2020 heeft de raad de cultuurnota 2020-2023 vastgesteld. Daarna is voortvarend (ondanks de Corona) aan de slag gegaan met de Klankbordgroep Cultuur. Er zijn twee bijeenkomsten geweest. De eerste was een kennismakingsbijeenkomst waarbij de cultuurnota is besproken en de verwachtingen naar elkaar zijn uitgesproken. De tweede bijeenkomst stond in het teken van het opstellen van de cultuuragenda en wie welke rol hierin heeft. Er wordt hard gewerkt aan het inventariseren van de beelden in de buiten ruimte en daarmee het realiseren van een beeldenplan en de implementatie in Ibor.

Actualisatie beleidskader Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid en uitvoering daarvan (maatschappelijk vastgoed)

In 2020 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs opgesteld en behandeld in de commissie Leven. (Vaststelling heeft in januari 2021 plaatsgevonden.) In 2021 vindt uitwerking van het IHP plaats. Uitgangspunt is dat dit een dynamisch document is. Voor diverse onderwerpen zoals visie, brede school, Vakcollege Thamen en De Vuurvogel komen separate voorstellen.

Ontwikkeling Multifunctionele Accommodaties: de Scheg en Thamerdal (maatschappelijk vastgoed)

In 2020 is de nieuwbouw van Sporthal De Scheg na een Europese aanbesteding gegund. De nummer twee heeft bezwaar gemaakt op de uitkomst. Mede hierdoor is er vertraging ontstaan. De sloopvergunning is in 2020 verstrekt en is er hard gewerkt aan het duurzame ontwerp. Gebruikers van de sporthal worden in het ontwerptraject meegenomen. De vergunning voor de tijdelijke hal op het evenemententerrein is verstrekt. SLS is geïnformeerd over de voortgang.

MFA Thamerdal is na het afronden van het ontwerp en ontvangen van de omgevingsvergunning gestart met de bouwwerkzaamheden. De gebruikers zijn betrokken bij het ontwerptraject. Ook voor de inrichting van de buitenruimte heeft een participatietraject plaatsgevonden. SLS is geïnformeerd over de voortgang.

Afspraken met kinder-/peuteropvang over het voorkomen en beperken van taalachterstanden

2020 heeft in het teken gestaan van Corona en de consequenties die dat heeft voor de kinder/peuteropvang. In maart t/m mei 2020 heeft de gemeente zich actief bezig gehouden met de noodopvang voor de doelgroepen die daarvoor in aanmerking kwamen: o.a. kwetsbare kinderen die geïndiceerd zijn voor de voor- en vroegschoolse educatie.

In die periode, maar ook daarna, is er intensief contact geweest met alle kinderopvangorganisaties met als doel om de taalachterstanden van deze kwetsbare kinderen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn afspraken gemaakt met kinderopvangorganisaties om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de voortzetting van de ontwikkeling van hun kinderen.

Daarnaast zijn alle activiteiten die in relatie staan tot het beperken van de onderwijsachterstanden en waarvoor de gemeente subsidie verstrekt, het afgelopen jaar fysiek dan wel online doorgegaan.

Invoering werkgroep 0-6 jaar taalontwikkeling

Deze werkgroep was voor 2020 al van start gegaan Er is een convenant opgesteld en één keer in de maand is er een overleg tussen diverse netwerkpartners. (Huisartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGD, Kabouterhuis, Loket jeugd en de gemeente)

Er wordt meer aandacht besteed aan de doorgaande lijn

De jeugdspecialist is ingezet om het preventieve jeugdveld te versterken en om de doorgaande lijn te bevorderen tussen preventief en curatief.

De Vreedzame Wijk (en school) wordt verder uitgerold

Ondanks de Covin-19 is er nog een kinderbijeenkomst geweest waaraan meerdere scholen hebben meegedaan. Dit is een continuproces. Ook is er een pleinraad opgezet (vreedzame wijk) betrokken bij de MFA.

De inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en Ouder- en kindcoaches versterken om vroegtijdig problemen te signaleren

Er is een maandelijks integraal vroeghulpoverleg. Dit is een netwerkverband waardoor eerder signalen worden opgenomen in het kader van vroeghulp en VVE vanwege de intergrale aanpak.

Overige acties

Sport in coronatijd

Vanaf de start van de coronamaatregelen is er intensief contact met alle sportverenigingen geweest. Voor de sportaanbieders is een app-groep aangemaakt en hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden om samen op te trekken. De coronamaatregelen zijn hierdoor vertaald naar lokale sportprotocollen. Vanuit de gemeente Uithoorn werd dit integraal aangepakt en is er gefaciliteerd in het beschikbaar stellen van coronahesjes voor de corona-coördinator, stickers, hekwerk t.b.v. de looproutes, desinfecterende zeeppompjes, tissues, etc.

Binnensport

De coronamaatregelen hebben geleid dat er weinig binnensport heeft plaatsgevonden. De huurders van de sporthal de Scheg en gymzalen hebben een brief ontvangen dat de huur voor de periode dat ze geen gebruik konden maken van de sporthal wordt kwijtgescholden. Via een regeling van de rijksoverheid is een deel van de huurderving gecompenseerd.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf