Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

verschil

Groen

1.699

1.567

132

Wegen

994

1.042

-48

Civiele Kunstwerken

61

68

-7

Beeldende Kunstwerken

4

5

-1

Straatmeubilair

68

65

3

Speelplekken

88

97

-9

Openbare Verlichting

256

276

-20

Watergangen

73

53

20

Verkeersregelinstallaties

81

51

30

Totaal

3.324

3.224

100

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare buitenruimte. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor alle assets concreet gemaakt. In 2019 is gestart met het opstellen van de nieuwe beheerplannen voor Wegen, Groen, Civiele kunstwerken, Watergangen, Spelen, Begraafplaats en Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties 2021-2030. Deze worden naar verwachting begin 2021 afgerond. Voor de periode na 2024 zijn de ramingen minder exact, omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) over een periode van 10 jaar op voldoende niveau. Mogelijk moet dit nog in 2021 bijgesteld worden als de nieuwe beheerplannen opgesteld zijn met de ambities vanuit het IBOR.

In 2020 waren grote uitgaven geraamd voor :

Wegen

Groot onderhoud van een aantal wegen met elementenverharding in de woonwijken, aan asfalt op de doorgaande wegen en wegen en paden in het buitengebied.

Verkeersregelinstallaties

Het vervangen van de verkeersregelinstallatie Zijdelweg / Prinses Christinalaan en Zijdelweg / Máximalaan om de doorstroming te kunnen blijven garanderen en veiligheid voor de fietsers te waarborgen. Het opstellen van de bestekken en advisering is in 2020 afgerond. Aanbesteding, uitvoering en oplevering vinden plaats in 2021.

Lichtschakelsysteem

Een lichtschakelsysteem voor het aan- en uitzetten van de openbare verlichting installeren omdat gemeentes daar per 1 februari 2020 verantwoordelijk voor zijn. Dit project is in 2020 uitgevoerd en zal begin 2021 worden opgeleverd.

Integrale projecten

  • Couperuslaan

De voorbereiding is gestart. Met inspraak van de bewoners is er een integraal ontwerp van de buitenruimte gemaakt waarbij de verharding en de bomen worden vervangen. In het grasveld wordt een voetpad van halfverharding aangebracht. De verwachting was om in 2020 een deel van de werkzaamheden uit te kunnen voeren maar dit heeft enige vertraging opgelopen. In 2021 kan met de uitvoering begonnen worden. De verwachting is dat het in zijn geheel uitgevoerd is.

  • Fresialaan, Rozenlaan, Bromelialaan en Gerberalaan

Hier is met de voorbereiding gestart maar is niet in zijn geheel afgerond. In het 2e kwartaal kan met de uitvoering worden gestart en in 2021 in zijn geheel afgerond worden.

  • Grift, Grebbe, Gaastmeer

De openbare ruimte is integraal opgepakt en hierbij is de straat opgehoogd en zijn de riolering, bestrating, speelvoorzieningen en het groen vervangen.

  • Glanskopmees

De openbare ruimte is integraal opgepakt en hierbij is de straat opgehoogd en zijn de riolering, bestrating en het groen vervangen.

  • Ganzediep

De openbare ruimte is integraal opgepakt en hierbij is de straat opgehoogd en zijn de riolering en het groen vervangen. Medio 2021 wordt de tijdelijke bestrating vervangen door nieuw materiaal.

Het planmatig onderhoud vanuit de opgestelde onderhoudsplannen is als volgt in de reserve openbare ruimte te specificeren:

Vuurlijn Oost

De Vuurlijn is in 2020 voorzien van een nieuwe weginrichting welke met een bewonerswerkgroep is opgesteld. Op het deel tussen de Noorddammerweg en het gezondheidscentrum is een inrichting als fietsstraat gerealiseerd, waarbij de auto te gast is. Op het deel vanaf het gezondheidscentrum tot aan de Watsonweg zijn drempels aangelegd om de snelheid te remmen en zijn passeerlocaties gerealiseerd om elkaar met de auto te kunnen passeren.

Mgr. Noordmanlaan

De nieuwbouw van Eigen Haard is afgerond en in overleg is de buitenruimten opnieuw bestraat en het groen ingericht.

Jaagpad

In samenwerking met Waternet is het Jaagpad tussen de Kalsagerweg en de Noord-Zuid route een nieuw recreatief pad aangelegd. Tussen Bilderdam en de Kalslagerweg is de rijbaan vervangen.

Planmatigonderhoud wegen

In het buitengebied zijn de Dwarsweg en het fietspad de Doorsteek voorzien van een nieuwe deklaag. De berm langs de Dwarsweg is ingezaaid met een bloemenmengsel. De jaarlijkse weginspectie is uitgevoerd en verwerkt in het beheersysteem. Deze gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van het wegenbeheerplan.

HOVASZ

Uitvoering HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)
in Uithoorn gaat het om de aanleg van een busbaan in twee richtingen langs de Koningin Máximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk. De gemeente Uithoorn verleent medewerking aan dit project. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de aanleg die in 2021 wordt afgerond. Het totale project valt duurder uit. Onder andere door de PFAS problematiek. En er is door de provincie een extra bijdrage aan de gemeente Uithoorn gevraagd. Mede hierdoor is de planning ook uitgelopen en zal de bijdrage later dan gepland betaald worden. De bijdrage aan dit project wordt mogelijk 2022/2023 in plaats van 2021.

Verklaring

Bij de Slotwijziging was het niet mogelijk om alle kosten goed in te schatten. Met name voor het planmatig onderhoud wegen zijn er uiteindelijk meer kosten verantwoord dan waar in de begroting 2020 rekening mee was gehouden. Dit betekent dat er in werkelijkheid in 2020 meer is onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud. In 2021 gaat er voor deze projecten minder onttrokken worden aan de reserve waardoor dit slechts een verschuiving in jaren betreft.

Planmatig onderhoud (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Verschil

Groen

296

192

104

Wegen

596

1.023

-427

Civiele Kunstwerken

58

78

-20

Beeldende Kunstwerken

-

-

-

Straatmeubilair

-

-

-

Speelplekken

-

-

-

Openbare Verlichting

160

153

7

Watergangen

92

51

41

Verkeersregelinstallaties

-

-

-

Totaal

1.202

1.497

-295

De onderstaande tabel betreft alleen de uitgaven, dus mogelijke subsidies en bijdragen van derden zijn hier niet in meegenomen. Zo is er voor Vuurlijn Oost afgerond € 0,3 miljoen ontvangen aan subsidies en bijdragen van derden.

Investeringen openbare ruimte (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Verschil

Civiele kunstwerken

114

96

18

Verkeersregelinstallatie (automaat)

92

11

80

Verkeersregelinstallatie (buitenwerk)

6

4

2

Wegen

584

1.093

-509

Speelvoorzieningen

21

-

21

Totaal

816

1.204

-387

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf