Riolering

Kaders

In 2018 het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het zesde voor de gemeente Uithoorn; GRP, 2018-2022. Hierin is aangegeven hoe de gemeente Uithoorn invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn meegenomen in het Basis Rioleringsplan 2019. Het schrijven van de taakopvatting Hemelwater is afwachting van de uitkomsten van de risicodialogen Klimaatadaptatie uitgesteld naar 2021.

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Riolering

Wet Milieubeheer

Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022

Waterwet

Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op gemalen, kolken en riolering; het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie riolering (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Verschil

Onderhoud

477

423

54

Planmatig Onderhoud

2.066

1.879

187

Totaal

2.543

2.302

241

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het GRP. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In 2019 werd het Basis Riolering Plan opgesteld. Dit geeft een goed beeld van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem en inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Het oplossen van knelpunten wordt daar waar mogelijk gekoppeld aan geplande vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

De vervanging van 2 vijzelgemalen is voorbereid in 2020. De uitvoering is medio 2021.

Investering riolering (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Verschil

Vervangen en renoveren van riolering

1.208

847

361

Totaal

1.208

847

361

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf