Overzicht baten en lasten

Werk en Inkomen

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

8.936

9.218

13.769

13.264

504

Baten

5.850

5.796

9.852

10.009

-157

Saldo baten en lasten

-3.087

-3.422

-3.917

-3.256

-661

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-3.087

-3.422

-3.917

-3.256

-661

Bedragen X € 1.000

Lasten

De lagere lasten zijn het het gevolg van diverse over- en onderschrijdingen binnen het deelprogramma. De belangrijkste worden hieronder toegelicht:

Er zijn lagere lasten (ad. € 0,13 mln.) met betrekking tot re-integratieinstrumenten. Het betreft hier voornamelijk lagere uitgaven voor de loonkostensubsidie werkgevers (ouder regeling), bestandsscreening en medische keuringen. Dit is te verklaren door de coronamaatregelen. De beperking op fysiek contact heeft geleid tot minder doorverwijzing naar medische keuringen en ook de frequentie van de bestandscreening is teruggebracht omdat onze klanten niet fysiek uitgenodigd konden worden. Door de maatregelen zijn minder mensen uitgestroomd naar werk en is ook minder gebruik gemaakt van de loonkostensubsidie.

Lagere uitgaven (ad. € 0,07 mln.) voor de diverse regelingen binnen de bijzondere bijstand en de computerregeling in het bijzonder.We vermoeden dat dit enerzijds te maken heeft met de sluiting van fysieke loketten en de steun- en herstelmaatregelen van het Rijk en anderzijds door de corona restricties, waardoor er minder mogelijkheden voor maatschappelijke participatie waren. Toen duidelijk werd dat kinderen thuis digitale lessen zouden moeten gaan volgen, heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van computers. Deze regeling is toegekend via het onderwijs. Daarnaast was er ook een initiatief van een lokale gemeenschap waarbij er computers voor minimagezinnen beschikbaar zijn gesteld.

Lagere uitgaven binnen diverse budgetten welke zijn opgenomen in de armoede- en schuldennota (ad. € 0,15 mln.). Zo is de opgenomen 1,2 fte aan formatie voor 0,89 fte ingezet voor inhuur binnen het deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning. Daarnaast is er een onderbesteding voor de pilot vroegsignalering, omdat -in verband met Corona- de inhuur voor huisbezoeken voor een bepaalde periode stil heeft gelegen. Een deel van de onderbesteding wordt overgeheveld naar 2021. Echter, overheveling zijn opgenomen binnen het programma Organiseren.

Hogere uitgaven voor maatwerkbijdragen Duo+ (ad. € 0,13 mln.). Het betreft hier inzet vanuit Duo+ voor de doorontwikkeling sociaal domein en het Koersplan. De raming hiervoor is opgenomen binnen het deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning. Bij de uitwerking en toerekening van de werkelijk gemaakte kosten blijkt een deel betrekking te hebben op het dit deelprogramma. De overschrijding is dus een verschuiving tussen deze deelprogramma's.

Hogere uitgaven als gevolg van verstrekking binnen de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) regeling (ad € 0,08 mln.). Hier tegenover staat een hogere bate vanuit terugvorderingen en vergoedingen vanuit het Rijk, die ook aan de batenzijde staan toegelicht.

Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over compensatie voor de BTW voor re-integratiekosten en kosten voor outplacement. Hieruit is geoordeeld dat deze kosten niet uitgesloten kunnen worden van compensatie. Als gevolg van deze uitspraak mag deze BTW in het vervolg gecompenseerd worden. In 2020 is een suppletie ingediend bij de belastingdienst over de voorgaande jaren. Deze suppletie levert een voordeel op van € 0,38 mln.

Daarnaast zijn er per saldo diverse overige kleine verschillen die leiden tot hogere uitgaven (ad. € 0,01 mln.)

Baten

De hogere baten (ad. € 0,15 mln.) zijn het gevolg van hogere terugvorderingen door intensieve controle met betrekking tot bijstanduitkeringen en bijzondere bijstand. Daarnaast zijn er baten uit terugbetalingen van verstrekte voorschotten vanuit de Tozo. Vooruitlopend op de formele inwerking treding van deTozo regeling (tot 22 april) zijn voorschotten verstrekt. Dit is gedaan om te voorkomen dat ondernemers in de financiele problemen kwamen.Na beoordeling en toetsing van de aanvragen aan de wettelijke regeling, moeten achteraf onterecht verstrekte voorschotten worden terugbetaald.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf