EMU-Saldo

Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-saldo van de gemeente Uithoorn voor het jaar 2021 berekend.

EMU Saldo (bedragen x 1000)

Begroot

werkelijk

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

25.531

24.871

2

Mutatie (im)materiele vaste activa

-

312

3

Mutatie voorzieningen

29

1.137

4

Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)

1.864

1.551

5

Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA

-

-

Berekend EMU-saldo

23.696

24.145

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het positieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal ontvangen dan dat er wordt uitgegeven. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.

Het positieve EMU-saldo 2021 á € 24.145 betekent feitelijk dat de baten hoger zijn dan de raming, met als voornaamste oorzaak de verkoop van de aandelen van Eneco.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf