Balans

ACTIVA (bedragen x 1000)

2019

2020

VASTE ACTIVA

88.799

89.047

Immateriële vaste activa

1.777

2.089

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

298

491

Bijdrage aan activa in eigendom derden

1.479

1.598

Materiële vaste activa

83.020

83.007

Investeringen met economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

-

- overige investeringen met een economisch nut

45.785

45.598

Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

29.147

28.724

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

8.088

8.685

Financiële vaste activa

4.002

3.951

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

637

385

Leningen aan:

- overige langlopende leningen

3.365

3.566

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

-

VLOTTENDE ACTIVA

25.858

40.300

Voorraden

-3.972

-2.421

Onderhanden werk

- in exploitatie genomen bouwgronden

-3.972

-2.421

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

27.775

38.391

- vorderingen op openbare lichamen

5.894

6.561

- verstrekte kasgeldleningen

-

-

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

19.820

29.344

- overige vorderingen

2.652

3.116

- voorziening dubieuze debiteuren

-591

-630

Liquide middelen

704

848

- banksaldi

704

848

Overlopende activa

1.351

3.481

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

- het Rijk

55

61

- uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen

-

412

- overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen

1.296

3.008

Totaal activa

114.658

129.346

Verliescompensatie VPB

-

-

PASSIVA (bedragen x 1000)

2019

2020

VASTE PASSIVA

105.648

117.035

Eigen Vermogen

31.878

56.747

- algemene reserve

23.658

49.871

- bestemmingsreserves

7.578

7.576

- resultaat na bestemming

642

-700

Voorzieningen

3.134

4.271

- voorz. verpl. verliezen en risico's

3.134

4.271

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

70.636

56.017

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

70.636

56.017

VLOTTENDE PASSIVA

9.009

12.310

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.473

5.931

- overige schulden

4.157

5.473

- debetsaldi bank

316

458

Overlopende passiva

4.536

6.379

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- het Rijk

65

236

- overige Nederlandse overheidslichamen

130

11

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

19

274

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.322

5.859

Totaal passiva

114.658

129.346

Gewaarborgde geldleningen (obligo)

103.134

101.600

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf