Toelichting op de balans

(alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

 • Materiële vaste activa: gronden en terreinen, woonruimten/bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties. Weg- en waterbouwkundige werken maken deel uit van activa met maatschappelijk nut.

 • Financiële vaste activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar en bijdrage aan activa in eigendom van derden.

Verloop van de immateriële vaste activa

Omschrijving

31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Bijdragen van derden

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-2020

Rente-lasten

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

298

194

491

Saldo

298

194

-

-

-

-

491

-

Bijdrage aan activa in eigendom derden:

Bijdrage activa derden KDO

757

25

732

Bijdragen aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn

722

30

692

Investeringsbijdrage Bibliotheek

-

174

174

Saldo

1.479

174

-

-

55

-

1.598

-

Saldo

1.777

368

-

-

55

-

2.089

-

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut

Omschrijving

31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Bijdragen van derden

Afschrij-vingen

Duurzame waarde-verminde-ringen

Boek-waarde 31-12-2020

Rente-lasten

Gronden en terreinen

3.518

3.518

106

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

247

49

198

7

Woonruimten

82

82

2

Bedrijfsgebouwen

41.426

1.911

16

316

1.705

41.300

1.243

Machines, apparaten en installaties

512

65

19

58

500

15

Saldo

45.785

1.976

35

316

1.812

-

45.598

1.373

In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.

Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving

31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Bijdragen van derden

Afschrij-vingen

Duurzame waarde-verminde-ringen

Boek-waarde 31-12-2020

Rente-lasten

Bedrijfsgebouwen

587

31

556

18

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

26.856

847

32

1.021

26.650

806

Machines, apparaten en installaties

1.704

32

217

1.519

51

Saldo

29.147

879

32

-

1.269

-

28.724

875

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Bijdragen van derden

Afschrij-vingen

Duurzame waarde-verminde-ringen

Boek-waarde 31-12-2020

Rente-lasten

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.952

1.473

319

550

8.556

239

Overige materiële vaste activa

136

-

8

129

4

Saldo

8.088

1.473

-

319

558

-

8.685

243

De materiele vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen. De overige materiële activa betreft beschoeiingen en kadeconstructies.

Verloop van de financiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2019

Lening / deelneming

Afschrij-vingen

Aflossingen

31-12-2020

Deelnemingen

Eneco Groep N.V.

252

252

-

Stedin Groep N.V.

252

252

n.v. Bank Nederlandse Gemeenten

124

124

Greenpark Aalsmeer

9

9

Totaal deelnemingen

637

-

-

252

385

Overige langlopende leningen u/g

Overige langlopende leningen

3

3

-

Verstrekking geldleningen KDO en UHC Qui Vive

471

471

Zero lening nv. Bank Nederlandse Gemeenten

1.216

81

1.297

Starterslening

1.670

23

1.693

Duurzaamheidslening

-

100

100

Renteloze lening Thamerweg won. 17, 18 en 19

5

5

Totaal overige langlopende leningen u/g

3.365

204

-

3

3.566

Totaal financiële vaste activa

4.002

204

-

255

3.951

Gemeente Uithoorn neemt voor 50% deel in Greenpark Aalsmeer (GPA), gericht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein GPA.

GPA is een aparte entiteit (B.V.) en actualiseert jaarlijks de grondexploitatieberekening om tijdig op (financiële) ontwikkelingen te kunnen anticiperen. De grondexploitatieberekening is door GPA geactualiseerd naar de huidige inzichten en is op dit op het moment van vaststellen van de jaarrekening van de gemeente Uithoorn de best mogelijk inschatting van programmering, fasering, ramingen, scenario’s, risico's en kansen en verwachte (financiële) uitkomsten. In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die leidden tot een negatief resultaat. In de jaarrekening van Uithoorn moet rekening worden rekening gehouden met een verlies op de grondexploitaties die samen met marktpartijen in een deelneming zijn ondergebracht. Deze verliezen komen tot uitdrukking in de voorziening GreenPark Aalsmeer. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. De berekening van dit verwachte verlies is gebaseerd op de jaarrekening 2020 van GreenPark Aalsmeer en de grondexploitatieberekening die door de deelneming is opgesteld en door de accountant van GreenPark Aalsmeer zijn gecontroleerd, aangevuld met een eigen risicoanalyse van de gemeente. De waardering van de deelneming en het bepalen van de hoogte van de voorziening is daarmee gebaseerd op de best betrouwbare inschatting die de deelneming en gemeente naar huidige inzichten maakt.

Belangrijke oorzaken van het tekort zijn planologische beperkingen in deelgebied 2, hogere civiele kosten van verontreinigde grond en uitstel van transacties als gevolg van Corona. Door de directie van GPA zijn aanvullende maatregelen genomen om het negatieve resultaat zoveel mogelijk te beheersen waaronder afstemming met alle afnemers waarmee een koop- of reserveringsovereenkomst is afgesloten over de planning van de grondafgiften.

De aflossing betreft reguliere aflossing van lopende leningen. De toename ontstaat door de toevoeging rente BNG zerolening, startersleningen, fietsprojectregelingen en de nieuwe duurzaamheidslening van de SVN. De Raad heeft op 23 april 2020 een krediet van € 0,25 miljoen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen door de SVN en daarvan is per balansdatum €0,10 miljoen verstrekt.

Voorraden

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Gronden in exploitatie

-3.972

-2.421

Saldo

-3.972

-2.421

Gronden in exploitatie

Omschrijving

31-12-2019

Vermeerde-ringen

Verminde-ringen

31-12-2020

Prognose toekomstige vermeerde-ringen

Prognose toekomstige verminde-ringen

Resultaat

Gronden in exploitatie

-1.980

2.646

1.502

-836

3.200

1.539

825

Voorziening grondexploitaties

1.993

312

720

1.585

64

1.649

Saldo

-3.973

2.334

782

-2.421

3.136

1.539

-824

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2020 is gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties, zoals recent geactualiseerd en vastgesteld door de raad op 1 juli 2021. De vastgestelde grondexploitatierekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en de naar dit moment best mogelijk inschatting van de ramingen, scenario’s en verwachte (financiële) uitkomsten.

Jaarlijks worden de exploitaties geactualiseerd om te anticiperen op ontwikkelingen. Deze actualisaties leiden tot aangepaste waarderingen van de gronden in exploitatie en hiermee samenhangende voorzieningen en risico’s in de jaarrekening 2020.

Programmering, fasering en omvang van ramingen blijven belangrijke onzekerheden. Na het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020, zijn dit de beste en meest actuele inschattingen. Volgens de BBV voorschriften is het verplicht om jaarlijks op basis van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel tussentijds winst te nemen. De in 2020 genomen (tussentijdse) winsten voldoen aan deze eisen. De (tussentijdse) winsten en getroffen (extra) voorzieningen zijn de best betrouwbare inschattingen naar het moment van vaststellen van de jaarrekening 2020. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf Grondbeleid

Ten opzichte van de omvang van de verliesvoorziening per 31-12-2019 is er een vermindering van de voorziening van € 720.000 te zien. Deze is het gevolg van het afsluiten van de reeds geruime tijd afgeronde 9 deelplannen van het project Legmeer West. Het saldo van € 566.000 negatief van deze deelplannen is bij afsluiting ten laste van de voorziening gebracht. Na afsluiting van deze deelplannen blijven nog 2 deelplannen actief: deelgebied Legmeer West 456 en het Leisure terrein. De nog uit te voeren activiteiten betreffen een zeer gering percentage (circa 2%) van de kosten van het oorspronkelijke totaalplan Legmeer-West. Daarnaast zijn de resterende kosten voor woonrijp maken binnen de grondexploitatie Rietkraag naar beneden bijgesteld. Conform WRO regelgeving kunnen kosten van openbare ruimte buiten het plangebied van een project alleen ten laste van een bouwproject worden gebracht voor dat deel dat ook daadwerkelijk van profijt is voor het project. Dit betreft het profijtbeginsel, een van de 3 toetsingscriteria voor het toerekenen van kosten aan grondexploitaties. Hierdoor wijzigde de eindwaarde van het project van negatief naar positief en kon de getroffen voorziening vrijvallen voor € 154.000. De toevoeging aan de voorziening exploitatierisico's is voor project Legmeer West, deelgebied 456. De verwachting is dat de werkzaamheden in dit deelgebied in 2021 worden afgerond. Hierna wordt op basis van een overeenkomst een afrekening met Eigen Haard opgesteld. In de grondexploitatie wordt nu rekening gehouden met een terugbetaling.

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen met prijspeildatum 1 januari 2021. Hierbij zijn de volgende parameters gehanteerd:

 • Looptijd maximaal 10 jaar;

 • Prijspeildatum 1 januari 2021;

 • Rente 1,92%;

 • Indexatie kosten; 1,5%;

 • Indexatie opbrengsten; 0%

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

5.894

6.561

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

19.820

29.344

Overige vorderingen

2.652

3.116

Voorziening dubieuze debiteuren

-591

-630

Saldo

27.775

38.391

De stand van de voorziening dubieuze debiteuren is aangepast aan de beoordeling per 31 december 2020. Het drempelbedrag in het kader van schatkistbankieren voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 550. Voor de berekening is een begrotingstotaal van € 73.339 gehanteerd (totale lasten, na reservemutaties). Het bedrag dat buiten ’s Rijks schatkist wordt aangehouden bedraagt per kwartaal: 1e kwartaal € 509, 2e kwartaal € 617, 3e kwartaal € 399 en het 4e kwartaal € 423. In het 2e kwartaal is het drempelbedrag overschreden met € 67. Er is in kwartaal 2 een handmatige aanzuivering gedaan t.b.v. een geplande betaling. Deze betaling is uiteindelijk later uitgevoerd, waardoor de gemeente een aantal dagen teveel middelen buiten de schatkist heeft aangehouden.

Liquide middelen

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Banksaldi

704

848

Saldo

704

848

De liquide middelen á € 848 staan vrij ter beschikking van de gemeente.

Overlopende activa

Dit betreft bedragen die betrekking hebben op 2020. Maar verwacht wordt in 2021 de bedragen te ontvangen.

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

- uitkering van het Rijk

55

61

- uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen

-

412

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen

1.296

3.008

Saldo

1.351

3.481

Uitkeringen van het Rijk

Omschrijving

31-12-2019

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

31-12-2020

Min. SZW afrek BBZ budgetdeel

6

12

6

12

ESF subsidie Jongerencoach

49

49

Saldo

55

12

6

61

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidsinstellingen

Omschrijving

31-12-2019

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

31-12-2020

SLS de Kwakel

-

63

50

13

SLS Iepenlaan fase 1 en 2*

-

765

612

153

SLS kinderboerderij

-

247

247

Saldo

-

1.075

662

412

*De uitgaven en inkomsten met betrekking tot de SLS subsidie Iepenlaan fase 1 en 2 hebben betrekking op de jaren vóór 2020. Artikel 52a van het BBV stelt dat per uitkering met een specifiek bestedingsdoel in een apart overzicht worden weergegeven. In eerdere jaren is dit niet op een dergelijke manier gepresenteerd in de toelichting op de balans en ten behoeve van de aansluiting met het saldo per 31-12-2020 van de nog te ontvangen bedragen is er voor gekozen om de mutaties op deze wijze te presenteren in de jaarrekening 2020.

PASSIVA

 • Eigen vermogen: Algemene reserve en algemene en bestemmingsreserves.

 • Voorzieningen: worden getroffen ten behoeve van voorzienbare risico’s. Voorzieningen voor het afdekken van exploitatierisico’s van de bouwgrondexploitatie zijn hier niet onder opgenomen, maar op de daarop betrekking hebbende actiefpost ‘Bouwgrondexploitatie’.

 • Vreemd lang vermogen; opgenomen gelden van bankinstellingen voor de termijn langer dan één jaar en bij de gemeente gestorte waarborgsommen.

Vaste financieringsmiddelen

Verloop van de reserves

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

dotatie

onttrekking

vrijval

Resultaat 2019

31-12-2020

Algemene risicoreserve

22.000

27.048

985

48.063

Budgetegalisatiereserve

1.658

888

1.380

-642

1.808

Saldo algemene reserves

23.658

27.936

2.365

-

-642

49.871

Reserve budgetoverheveling

191

1.336

991

536

Reserve onderhoud gebouwen

330

138

-

468

Reserve speelbeleidsplan

73

-

25

48

Reserve openbare ruimte

4.546

1.433

1.496

4.482

Reserve vinckebuurt

893

-

853

40

Reserve onderhoud MFA de Legmeer

590

159

-

749

Reserve ruimte voor ruimte

64

-

-

64

Reserve reiniging

1

126

126

-

Reserve riolering

890

398

100

1.189

Saldo bestemmingsreserves

7.578

3.590

3.590

-

-

7.576

Totaal reserves

31.236

31.527

5.955

-

-642

57.447

Toelichting Algemene risicoreserve

Doelstelling

De Algemene risicoreserve fungeert als buffer voor onverwachte financiële tegenvallers. De Algemene risicoreserve maakt een substantieel onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Onderbouwing

De benodigde hoogte van de Algemene risicoreserve is afhankelijk van de risico’s. De hoogte van het risicoprofiel wordt vermenigvuldigd met een door de raad vastgestelde ratio om de benodigde omvang van de Algemene risicoreserve te bepalen. In de raadsvergadering van 24 mei 2012 over de nota Financieel gezond Uithoorn heeft de raad besloten een meer algemeen beleidskader vast te stellen omtrent de ratio. Indien het risico hoog is (groter of gelijk aan € 1 miljoen) en de kans dat dit zich voordoet is groter of gelijk aan 50% (1 x per 2-5 jaar) dan ratio 2 = goed. Anders volstaat ratio 1 = voldoende. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op de (wijziging van) aanwezige risico’s.

Voeding

De Algemene risicoreserve wordt gevoed vanuit de Budgetegalisatiereserve, indien de hoogte van de Algemene risicoreserve lager is dan de benodigde weerstandscapaciteit. Hiervoor wordt via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad gevraagd. Indien de Budgetegalisatiereserve onvoldoende hoog is, moet de reserve in een periode van 10 jaar op hoogte worden gebracht.

Bestemming

Indien een risico zich werkelijk voordoet kan worden besloten voor de financiële consequenties een beroep te doen op de Algemene risicoreserve. Hiervoor zal via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad worden gevraagd.

Toelichting Budgetegalisatiereserve

Doelstelling

Vanwege het relatief onvoorspelbare karakter van de hoogte en timing van toekomstige investeringen en lasten enige buffer in de besteding van (vrije) reserves te behouden.

Onderbouwing

Dit is de vrije reserve die onder meer gebruik wordt voor het bestemmen van het rekeningresultaat.

Voeding

De Budgetegalisatiereserve wordt gevoed door:

 • Een voordelig rekeningsaldo.

 • Een positief saldo van de herijking reserves.

Bestemming

De middelen van de Budgetegalisatiereserve worden aangewend voor de normale opvang van fluctuaties en tegenvallers. Voor zover de Budgetegalisatiereserve groter is dan nodig voor de normale functie van opvang van fluctuaties en tegenvallers, kan deze beschouwd worden als een algemene bestemmingsreserve en als zodanig worden ingezet voor dekking van investeringen of incidentele lasten. Bij de jaarrekening, een voortgangsrapportage of afzonderlijk voorstel zal de raad toestemming worden gevraagd om geld aan de Budgetegalisatiereserve te onttrekken.

Toelichting Reserve Budgetoverheveling

Doelstelling

Overheveling van budgetten

Onderbouwing

In de tweede Turap 2019 is de reserve budgetoverheveling gevormd. Tot en met 2018 vond overheveling van de budgetten plaats middels de (algemene) budgetegalisatiereserve. Aangezien deze reserve een ander doel dient is het transparanter om de overheveling van budgetten via de reserve budgetoverheveling te laten verlopen.

Toelichting Reserve Onderhoud gebouwen

Doelstelling

Egalisatie van het sterk fluctuerende onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Deze gebouwen zijn opgenomen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen van de programmabegroting en aangeduid met Meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming over de nota Financieel gezond.

Onderbouwing

Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve zijn gemaximaliseerd op de geplande uitgaven vanuit het beheerprogramma over een periode van 5 jaar. De onderhoudsplanning vanuit het beheerprogramma is langer dan de genoemde vijf jaar. Echter deze periode is een redelijke termijn waarop de onderhoudsuitgaven goed zijn te overzien en eventueel bij te sturen.

Toelichting Reserve Speelbeleidsplan

Doelstelling

Dekking kosten uitvoering speelbeleidsplan.

Onderbouwing

De uitgaven voortvloeiend uit het speelbeleidsplan 2008-2014 zouden tot een hoog beslag op de algemene middelen in de periode 2008-2014 leiden. Daarom heeft de raad ingestemd in 2008 met het vormen van een reserve Speelbeleidsplan om de lasten van het speelbeleidsplan te spreiden over de periode 2008-2022.

Toelichting Reserve Openbare ruimte

Doelstelling

N.v.t.

Onderbouwing

Op basis van het raadsvoorstel en raadsbesluit Assetmanagement openbare ruimte Groot planmatig onderhoud (28 januari 2016, RV15.69) heeft u besloten om de reserve openbare ruimte per 31 december 2015 op te heffen en het saldo per die datum toe te voegen aan de voorziening Groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Dit is bij de eindcontrole van de jaarrekening terug gedraaid.

Toelichting Reserve Vinckebuurt

Doelstelling

Dekking herinrichtingskosten omgeving Vinckebuurt.

Onderbouwing

In de raadsvergadering van 22 april 2012 heeft de raad de vorming van een bestemmingsreserve Vinckebuurt vastgesteld. Deze bestemmingsreserve is gevormd om plankosten te dekken en om de infrastructuur rondom Vinckebuurt aan te leggen. Het betreft de herinrichting van de Petrus Steenkampweg, Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade ter hoogte van het Zeemandeel. Omdat deze wegen buiten het plangebied van de exploitatieovereenkomst met Zeeman en Bouwfonds vallen, komen deze herinrichtingskosten ten laste van de gemeente.

Door aangescherpte BBV regelgeving is het niet langer toegestaan om kosten van investeringen in maatschappelijk nut (zoals wegen) te dekken uit reserves. Het is verplicht om deze op de balans te activeren en hierover af te schrijven. Bij de 1e tussentijdse rapportage 2020 is de reserve verlaagd naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten. Het overschot is overgeheveld naar de budgetegalisatiereserve. De investeringskosten voor de betreffende infrastructuur vinden naar verwachting plaats in de jaren 2021 tot en met 2023 en worden als investeringsbedrag aangevraagd.

Toelichting Reserve Onderhoud MFA de Legmeer

Doelstelling

Door het Rijk ontvangen middelen voor onderhoud scholen beschikbaar houden voor onderhoud.

Onderbouwing

In 2012 is door de raad besloten een reserve Onderhoud MFA de Legmeer te vormen. De looptijd van deze reserve is tot en met 2050, gelijk aan de economische levensduur van het gebouw MFA de Legmeer.

Reserve Ruimte voor Ruimte

Doelstelling

Dekking kosten ruimte voor ruimte overeenkomsten.

Onderbouwing

Op 26 januari 2011 heeft de raad besloten om de uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte vast te stellen om voor de uitvoering van de regeling een bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte in te stellen. Dit laatste was tot en met 2016 nog niet mogelijk omdat er nog geen opbrengsten waren gegenereerd. Met het vaststellen van het bestemmingsplan De Rietkraag en het aflopen van de beroepstermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De grond is geleverd aan de ontwikkelaar en de betaling door de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden. Volgens de uitgangspunten van de nota grondbeleid heeft er in 2017 een winstneming uit het project plaatsgevonden. Rekening houdend met de tot nu toe gemaakte kosten, de risico's en de nog te verwachten kosten is de winstneming ingeschat op € 650.000. Op basis van raadsvoorstel en raadsbesluit RV 2017-043916 is het bedrag van de winstneming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Met dit bedrag zijn de lopende verplichtingen Ruimte voor Ruimte worden ingelost en is voor de komende periode de financiële bandbreedte bekend waarbinnen volgende Ruimte voor Ruimte overeenkomsten kunnen worden gesloten.

Reserve Reiniging

Doelstelling

Egalisatie van kosten en opbrengsten die verband houden met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Onderbouwing

De kosten van reiniging moeten in principe volledig verhaald te worden door middel van de afvalstoffenheffing. Een mogelijk voordelig resultaat van het product reiniging bij de jaarrekening wordt ingezet bij de tariefstelling van het volgende begrotingsjaar. Hierdoor kunnen ook jaarlijkse schommelingen worden opgevangen en kan het tarief van de afvalstoffenheffing geleidelijk verlopen. Tot en met 2017 verliep dit al via de budgetegalisatiereserve. Bij de 2e Turap 2018 is besloten om een afzonderlijke reserve reiniging in te stellen.

Toelichting Reserve Riolering

Doelstelling

Egalisatie van kosten en opbrengsten van onderhoud en vervanging van rioleringen.

Onderbouwing

De kosten van riolering dienen in principe volledig verhaald te worden door middel van de rioolheffing. Om grote jaarlijkse schommelingen te kunnen opvangen is een reserve ingesteld, waarmee de tarieven geleidelijk kunnen verlopen naar een kostendekkend tarief voor de rioolheffing.

Volume

De volumebepaling is een afgeleide van het gemeentelijk rioleringsplan.

Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen

Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

dotatie

onttrekking

vrijval

31-12-2020

Voorziening pensioenverplichtingen

3.134

473

106

3.498

Voorziening GreenPark Aalsmeer

-

773

-

773

Totaal voorzieningen

3.134

1.246

106

4.271

Toelichting Voorziening Pensioenverplichtingen

Doelstelling

Dekking van pensioenaanspraken van bestuurders.

Onderbouwing

De pensioenverplichting voor de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Toelichting Voorziening GreenPark Aalsmeer

Doelstelling

Dekking van 50% van het geprognosticeerde resultaat bij beëindiging van de bedrijfsvoering uit hoofde van onze garantstelling.

Onderbouwing

Het verlies is gewaardeerd op de eindwaarde van het gezamenlijke resultaat van het ontwikkelingsbedrijf (grondexploitatie) en het erfpachtbedrijf.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

resterende looptijd (jaar)

31-12-2019

31-12-2020

Onderhandse leningen van:

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

70.636

56.017

BNG lening (17 miljoen) Lening nr. 40.103046

27

13.236

12.750

BNG lening (20 miljoen) Lening nr. 40.105438

16

12.400

11.600

BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.106705

23

7.750

7.417

BNG Flexlening (15 miljoen) Lening nr.40.107726

11

11.250

10.250

NWB lening (10 miljoen) Lening nr.10.028695

6

6.000

5.000

BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112760

7

10.000

9.000

BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112761

-

10.000

-

Saldo

70.636

56.017

De boekwaarde van de (opgenomen) onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen per 31 december 2020 betreft zeven leningen die zijn opgenomen bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De totale rentelast op de vaste schulden voor 2020 bedraagt € 1.892. De rentebaat bedraagt € 9. Dit heeft te maken met de korte looptijd van lening 40.112761 waar een negatieve rente tegenover staat.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Overige schulden

4.157

5.473

Banksaldi

316

458

Saldo

4.473

5.931

Deze posten bestaan voornamelijk uit crediteuren, nog te betalen loonheffing, premies sociale verzekeringen en het banksaldo.

Overlopende passiva

Omschrijving

31-12-2019

Correctie beginbalans

31-12-2019

31-12-2020

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- het Rijk

65

65

236

- overige Nederlandse overheidslichamen

130

42

172

11

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

19

19

274

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.322

-42

4.280

5.859

Saldo

4.536

-

4.536

6.379

De overige vooruitontvangen bedragen á € 0,27 miljoen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen betreft de uitvoeringskosten Tozo. De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen omvatten voor € 1,72 miljoen terugbetalingen aan het Rijk voor de vooruitontvangen bedragen met betrekking tot de Tozo regeling.

Specificatie uitkeringen conform artikel 49

Uitkeringen van het Rijk

Omschrijving

31-12-2019

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terug-betalingen

31-12-2020

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

65

527

388

204

SPUK

-

867

867

-

RRE subsidie (SiSa)

-

115

100

15

Gemeentelijke hulp Toeslagenaffaire

-

17

17

Saldo

65

1.526

1.355

236

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen

Omschrijving

31-12-2019

Correctie beginbalans

31-12-2019

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terug-betalingen

31-12-2020

Voorschot ISV III herinrichting Dorpscentrum

121

-121

-

Subsidie Onderzoek haalbaarheid glasvezel

8

8

8

-

Fietsstraat Vuurlijn SRA

-

243

243

-

Plankosten Zeeman Real Estate BV obv ISVII

-

163

163

163

-

SLS DC de Kwakel

-

11

11

Saldo

129

43

172

255

414

11

Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.

Bij de jaarrekening 2019 is onverhoopt een onjuist saldo t.b.v. de uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen opgenomen in de toelichting op de balans. In de kolom "correctie beginbalans" hebben we dit inzichtelijk gemaakt en en daarnaast het juiste saldo gepresenteerd.

Gewaarborgde geldleningen

Het verstrekken van een gemeentegarantie leidt niet tot een feitelijk verplichting of betaling en wordt daarom niet meegenomen binnen de balanstelling. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht van de gewaarborgde geldleningen.

Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (model F2)

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

% lening waarvoor borg-stelling is verleend

Restant-bedrag geldlening 1-1-2020

Restant-bedrag geldlening 31-12-2020

ABN-AMRO Bank nv

7.139

100%

1.080

824

ABP-Hypotheken

1.570

100%

140

140

De Amersfoortse Verzekeringen

118

100%

17

17

Bouwfonds Hypotheken bv

1.662

100%

745

634

Centraal Beheer Hypotheken bv

256

100%

94

-

Delta Lloyd Verzekeringsgroep nv

1.351

100%

235

-

Direktbank nv

493

100%

233

233

ING Bank

3.203

100%

314

236

Postbank nv

2.302

100%

129

94

Coöperatieve Rabobank b.a.

1.688

100%

75

51

Reaal Hypotheken bv

1.264

100%

54

54

Fortis Bank nv

2.442

100%

156

63

Woonfonds Hypotheken

113

100%

58

58

Totaal

23.601

3.330

2.404

Overige gewaarborgde geldleningen (model F1)

Omschrijving

Andere borgen

Oorspronkelijk bedrag

% Borg

Restant-bedrag begin dienstjaar

Waarvan door gemeente gewaar-borgd

Restant-bedrag einde dienstjaar

Waarvan door gemeente gewaar-borgd

Eigen Haard

WSW

134.486

50%

58.822

29.603

32.100

16.050

GPA gebiedsontw

Gemeente Aalsmeer

92.100

50%

95.000

47.500

96.400

48.200

St. Woonzorg

WSW

15.666

50%

13.616

6.902

5.296

2.648

Qui Vive Hockey - en Tennisvereniging

550

100%

299

299

275

275

Thamerkerk BV

500

100%

500

500

487

487

Stichting Woongroep Holland

WSW

65.138

50%

30.000

15.000

63.075

31.538

Totaal

198.237

99.804

197.631

99.196

De borg- en garantstellingen zijn indirect, waarbij de gemeente als achtervang of garantsteller fungeert.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In het kader van Europese aanbestedingen zijn voorgaand jaar een aantal contracten meegenomen in de foutenevaluatie van de accountant voor de volledige contractwaarde. Dit is, zoals veriest vanuit de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV, opgenomen onder de "Niet uit de balans blijkende verplichtingen". De doorgevoerde wijziging betreft het toevoegen van een tabel met de totale onrechtmatigheden in het kader van EU-aanbestedingsregels voor 2021 en verder.

Leverancier

Looptijd

Oordeel

Contract-waarde eerdere jaren

Resterende bedrag fouten-evaluatie

Besteed 2020

Onrecht-matigheid 2020

Fouten-evaluatie t.b.v volgende jaren

Totale onrecht-matigheid Fouten-evaluatie

Sweco Nederland B.V.

Betreft stelselmatige inhuur projectmanagement

Onrecht-matig

-

-

359

359

359

718

McTripleA Holding

Onbepaalde tijd

Onrecht-matig

270

178

45

-

-

-

Sulo Nederland B.V.

2014 t/m 2021

Onrecht-matig

252

132

116

-

43

43

Totaal

522

310

520

359

402

761

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (contractwaarde > € 1 miljoen)

Conform artikel 53a van het BBV onderstaand belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden.

Leverancier

Omschrijving

Begindatum

Einddatum

Verplichting jaar

Verplichting t/m einde looptijd

van Baarn Aannemers

realisatie MFA Thamerdal

2020

einde project

-

1.750

Sportbouwers B.V.

realisatie MFA Zijdelwaard

2020

einde project

-

8.330

Afval Energie Bedrijf (AEB)

Afvalinzameling

1-1-2018

31-12-2022

500

1.000

Totaal

500

11.080

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf