Overzicht baten en lasten

Ondernemen

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

633

754

628

590

38

Baten

22

31

31

19

12

Saldo baten en lasten

-610

-723

-597

-571

-26

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-610

-723

-597

-571

-26

Bedragen X € 1.000

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf