Overzicht baten en lasten

Overhead

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

8.876

9.097

9.333

8.954

379

Baten

9

4

8

11

-2

Saldo baten en lasten

-8.866

-9.094

-9.324

-8.943

-382

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-8.866

-9.094

-9.324

-8.943

-382

Bedragen X € 1.000

Lasten

Er is een onderschrijding van € 0,38 miljoen op de lasten. Voor € 0,19 miljoen wordt dit veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van planmatig onderhoud aan het gemeentehuis. Een deel hiervan zou worden meegenomen in de uitvoering van de werkzaamheden van het klimaatsysteem. Door de vertraging hiervan, is ook de uitvoering van het planmatig onderhoud vertraagd. Daarnaast zijn de renovatiewerkzaamheden aan de lift nog niet gestart. Door corona zijn de opname en offertevorming vertraagd. Bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021.

Daarnaast is planmatig onderhoud aan het dak van de gemeentewerf niet uitgevoerd in 2020 voor € 0,03 miljoen. Bij de opname bleek dat deze werkzaamheden nog niet noodzakelijk waren in 2020 en zijn verschoven naar 2023. Dit wordt gecompenseerd door storting in de reserve onderhoud gebouwen (zie de toelichting op het programma Vastgoed).

De aan Duo+ betaalde bijdrage is € 0,07 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de langere doorlooptijd van het besluitvormingsproces bij de DUO gemeenten over de werkzaamheden voor het inlopen van de digitale archiefachterstanden. Hierdoor zijn voor deze werkzaamheden zijn geen kosten in rekening gebracht.

Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende onderschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,09 miljoen. Dit heeft wellicht te maken met de coronacrisis waardoor er minder kosten zijn gemaakt aan cursussen, teambuilding, recepties, representatie en dergelijke.

Baten:

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf