Gebouwen

Kaders

Het beleid voor het beheer van gebouwen is in 2015 geactualiseerd in de nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. Deze nota is vastgesteld door de raad op 29 oktober 2015.

Object

Wettelijk kader

Beleidskader

Gebouwen

Gebruiksbesluit

Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019

Accommodatiebeleid

Beleid onderwijshuisvesting

Dagelijks onderhoud

In 2020 is voor het dagelijks- en het meerjarenonderhoud een meerjarenplanning opgesteld. Echter de financiele consequenties worden nog na beoordeling van het plan verwerkt in de begroting.

Planmatig onderhoud

Alle gebouwen zijn sinds 2016 in beheer bij Duo+. De scholen krijgen vanuit het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (MI) voor het uitvoeren van het onderhoud. Voor de Brede School zijn aparte afspraken gemaakt met de gehuisveste onderwijsinstellingen. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning wordt een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren dan wel af te stoten vastgoed worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

  • Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.

  • Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.

  • Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt.

Meerjarenraming Gebouwen(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming Gebouwen (bedragen x € 1.000)

Dagelijks onderhoud

Planmatig onderhoud

Totaal

Categorie

Begroot

werkelijk

verschil

Begroot

werkelijk

verschil

Begroot

werkelijk

verschil

1 Behouden

223

255

-32

303

48

255

526

303

223

2 Onderzoek

78

139

-61

153

3

150

231

142

89

3 Afstoten

11

21

-10

22

4

18

33

25

8

Totaal

312

415

-103

478

55

423

790

470

320

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

verschil

Categorie 1:

vervangen dak gemeentehuis (afschrijven in 25 jaar)

50

-

50

Verbouwing gebouw gemeentehuis

-

installaties gemeentehuis (afschrijven in 15 jaar)

599

460

138

Thamerdal, breedtesport

1.285

987

298

Zijdelwaard, breedtesport

500

217

283

Totaal

2.434

1.664

769

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf