Inleiding

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffing waarvan de besteding is gebonden (waaronder afvalstoffenheffing, rioolheffing en rechten) als waarvan de besteding niet gebonden (vrij aanwendbaar) is. Waaronder onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, precariobelasting.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. De lokale heffing die met name bijdraagt aan de algemene dekkingsmiddelen is de OZB. In deze paragraaf wordt ingegaan op:

  • Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.

  • Een overzicht van de geraamde en werkelijke opbrengsten van de lokale heffingen.

  • Een toelichting op hoofdlijnen.

  • Overzicht lokale heffingen / de woonlastendruk.

  • Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid lokale heffingen

Op 24 mei 2012 is er bij de besluitvorming over de nota 'financieel gezond' onder andere besloten om de koppeling van de drie lokale heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) met ingang van 2015 los te laten. Wat betreft de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Voor wat betreft de lokale lasten is in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgelegd dat terughoudend wordt omgegaan met verhogen, dit na te laten of te bezien waar verlaging toegepast kan worden.

Overzicht lokale heffingen op hoofdlijnen

Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de ongebonden heffingen (vrij aanwendbaar) en de gebonden heffingen (niet vrij aanwendbaar).

Gebonden heffingen(bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Afwijking in €

Afwijking in %

Afvalstoffenheffing

3.403

3.293

-110

-3,2%

Rioolheffing

3.574

3.463

-111

-3,1%

Rechten omgevingsvergunningen

1.120

1.412

292

26,1%

Algemene rechten

511

559

48

9,4%

Grafrechten

252

256

4

1,5%

Marktgelden

14

5

-9

-62,4%

Totaal gebonden heffingen

8.873

8.988

115

1,3%

Niet gebonden heffingen(bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

Afwijking in €

Afwijking in %

Onroerendezaakbelasting (OZB)

7.359

7.288

-71

-1,0%

Woonforensenbelasting

5

5

-0

-0,5%

Hondenbelasting

125

122

-3

-2,6%

Precariobelasting

1.532

1.551

19

1,2%

Toeristenbelasting

13

4

-9

-70,0%

Rioolaansluitrecht

-

-

-

Totaal niet gebonden heffingen

9.034

8.970

-64

-0,7%

Saldo gebonden en niet gebonden heffingen

17.908

17.958

51

0,3%

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf