Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De gemeente Uithoorn is goed bereikbaar en sluit aan op de regionale netwerken.

  2. Onze inwoners kunnen veilig gebruikmaken van ons toekomstbestendige vervoersnetwerk.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  • Richt het vervoersnetwerk zodanig in dat het optimaal aansluit op de dynamische ontwikkelingen.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

In 2020 zijn reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld verkeersadvisering bij projecten; afstemming en bijdragen aan verkeersprojecten in de regio; deelname aan regionale overleggen in de regio Amstelland-Meerlanden, Metropoolregio Amsterdam, de provincies en de Vervoerregio Amsterdam. Ook is het faciliteren van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische auto's en het beheren en toepassen van het regionaal verkeersmodel Noord-Holland Zuid gecontinueerd.

Daarnaast zijn er in 2020 de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

Uithoornlijn

In 2020 heeft de gemeente Uithoorn meegewerkt aan de realisatie van de Uithoornlijn. Afgelopen jaar is de aanbesteding afgerond en gegund. In samenwerking met de vervoerregio, lokale partners en de uitvoerend die het project realiseert, is de voorbereiding voor de uitvoering begonnen. Evenals een deel van de werkzaamheden. Onder andere zijn er bomen gekapt en er is een start gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen. Over deze voorbereidende werkzaamheden is geparticipeerd met omwonenden. Van 2021 tot en met 2024 wordt de Uithoornlijn aangelegd.

Dorpscentrum Uithoorn

Het definitieve ontwerp voor de reconstructie van de infrastructuur is afgelopen jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Dit ontwerp moet leiden tot een leefbaarder en verkeersveiliger dorpscentrum van Uithoorn. Stakeholders en omwonenden zijn betrokken geweest bij het proces.

Mobiliteitsvisie Uithoorn

Het opstellen van de mobiliteitsvisie is uitgesteld tot 2021, zodat deze in samenhang met de omgevingsvisie kan worden uitgewerkt.

Meewerken aan onderzoek naar verbetering van de doorstroming op provinciale wegen

De gemeente werkt mee met de provincies Noord-Holland en Utrecht aan projecten die leiden tot verbetering van de doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen N231 en N201. In 2020 ging het om het doorstromingsverbeteringsproject van de provincie Utrecht voor de N201.

Uitvoering HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)

In Uithoorn gaat het om de aanleg van een busbaan in twee richtingen langs de Koningin Màximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk. De gemeente Uithoorn verleent medewerking aan dit project. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de aanleg die in 2021 wordt afgerond.

Versobering OV-aanbod vanwege Corona

Door de sterke afname van het aantal OV-reizigers heeft de Vervoerregio Amsterdam in samenspraak met vervoerder Connexxion besloten het lijnenaanbod tijdelijke te versoberen. Voor Uithoorn heeft dat in 2020 weinig effect gehad en zijn alle bestemmingen in tact gebleven. Wel zijn er aanpassingen gedaan in de frequenties van de dienstregelingen.

Ongevallencijfers

De ongevalscijfers van 2020 worden in april van het volgende jaar bekend gemaakt. T/m 2019 laat het gemiddeld aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Uithoorn een licht dalende trend zien. Het aantal dodelijke slachtoffers is zo laag (relatief) dat er geen trend kan worden aangegeven.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf