Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Met voldoende werkgelegenheid in onze gemeente en directe omgeving is Uithoorn een aantrekkelijke woongemeenschap.

  2. Er zijn voldoende voorzieningen voor de inwoners en bezoekers.

  3. De sierteeltsector is toekomstgericht en levensvatbaar.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Intensiveer de samenwerking tussen en met de lokale ondernemers.

  2. Versterk de kwaliteit van het dorpscentrum.

  3. Stimuleer het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen bij ondernemers.

Toelichting op 1 : Werkgelegenheid in de gemeente draagt bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau. Hiermee wordt voorkomen dat Uithoorn een zogenaamde ‘slaapstad’ wordt. Daarnaast geeft het de mogelijkheid voor inwoners om dicht bij huis te werken, met weinig reistijd.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Voorzetten reguliere werkzaamheden

De overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven zoals Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), VBA-Zuid, Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK) en Stichting Ondernemersfonds Uithoorn hebben, voor zover mogelijk, plaatsgevonden in 2020 en staat ook weer voor 2021 op de agenda. De werkbezoeken aan (nieuwe) bedrijven konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Zodra de maatregelen versoepelen is dit één van de eerste prioriteiten om op te pakken in 2021. We hebben vorm en uitvoering gegeven aan de economische agenda van de Amstelland- Meerlanden (AM) en de Metropoolregio Amsterdam. We hebben bijdragen en deelgenomen aan de overleggen en uitvoeringsagenda van de Greenport Aalsmeer.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zijn daarnaast jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor 2020 zijn dit de volgende acties:

Verbeteren van de relatie met en tussen lokale ondernemers

In september is een nieuwe accountmanager bedrijven gestart. De ingeslagen weg van 2019 is doorgezet. De banden met de ondernemers die de gevolgen van de coronacrisis het hardste voelen zijn versterkt. De te verdelen uren zijn grotendeels opgegaan aan de implementatie van de coronamaatregelen. De interactie met de ondernemers die weinig gevolgen van de coronamaatregelen ondervinden heeft hierdoor minder prioriteit gehad. Intern wordt er beter samengewerkt tussen de verschillende afdelingen, bijvoorbeeld op het gebied van armoedebestrijding en vergunningsverlening.

Integraal uitwerkingsplan dorpscentrum

Het afgelopen jaar is er veel voortgang geboekt met de plannen binnen het dorpscentrum. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe groene infrastructuur is uitgewerkt tot een defintief ontwerp en er is inmiddels een bestek gereed. De aanbestedingsprocedure werd aan het einde van het afgelopen jaar opgestart. Naar verwachting gaan de werkzaamheden in maart 2021 daadwerkeliijk van start. Dit neemt zo'n anderhalf jaar in beslag.

Voor het Schansgebied is er een integraal ontwerp gemaakt, gericht op een groene en zeer hoogwaardige inrichting. De voorgestelde bebouwing versterkt de historische structuur van het karakteristieke lint waar het kerkfront en de pastorie een blijvend onderdeel van vormen. Ontwikkelaar hebben al een belangstelling laten blijken. De aanwezige parkeerbehoefte wordt gerespecteerd en mooi ingepast. Recentelijk werd er door de gemeente een bod uitgebracht op de Schanskerk. De gemeente is nog in afwachting van een reactie van het bisdom. De plannen voor de Irenelaanlocatie, begrenst door de Irenelaan, de Koningin Máximalaan, de voormalige burgemeesterwoning en de Vomar, zijn binnenkort geschikt om met het Schansgebied in een nieuwe grondexploitatie op te nemen.

De afgelopen maanden hebben er ook verkennende gesprekken plaats gevonden met Syntrus, de vermogensbeheerder van het RABO pensioenfonds, over herontwikkeling en upgrading van delen van het winkelcentrum. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze plannen levensvatbaar zijn.Deze onduidelijkheid heeft veroorzaakt dat het nu niet mogelijk is om de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte voort te zetten. De herinrichting van de openbare ruimte kan overigens pas worden gerealiseerd als de aanleg van de nieuwe infrastructuur klaar is.

Duurzaamheidsagenda

In AM en MRA verband staan de onderwerpen energietransitie en circulaire economie op de agenda. Gemeente Uithoorn is deel gaan nemen aan Invest-MRA. Invest-MRA is een investeringsfonds dat als katalysator dient voor innovatieve duurzame projecten die nog niet (geheel) door de markt worden opgepakt en gefinancierd. In samenwerking met Greenport Aalsmeer werkt de glastuinbouwsector aan een visie op verduurzaming van de energie. In 2020 is daarvoor een inventarisatie uitgevoerd. Dat moet in 2021 leiden tot een visie. Daarnaast gaan de voorbereidingen voor de komst van een CO2 leiding door.

Actualiseren economische visie

Doordat de coronacrisis veel inzet heeft gevraagd is er nog geen start gemaakt met een actualisatie van de economische visie. Wel zijn er verschillende thematische visies opgepakt. De detailhandelsvisie is zowel op lokaal als regionaal niveau geactualiseerd. Dit proces wordt in 2021 afgerond. Ook met de horecavisie is een start gemaakt. Ook deze wordt in 2021 afgerond. In 2020 is er een nieuw standplaatsenbeleid vastgesteld. De economische visie zal een thema worden in de nieuwe omgevingsvisie.

Verbeteringen glastuinbouw

In Greenport verband werken we op diverse onderwerpen samen. Op het gebied van duurzaamheid is de verwachting dat er in 2021 gestart wordt met de aanleg van een CO2-leiding. Op het gebied van warmte zijn er mogelijkheden in onderzoek voor een warmtenet, geothermie en andere vormen van warmte. Een positief resultaat uit onderzoeken naar geothermie kan een ander licht werpen op de bedrijfseconomische haalbaarheid van een warmtenet.

Binnen de Greenport zijn er verschillende initiatieven om meer mensen in de groene sector te laten werken en de opleidingen te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor jongeren.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke visie Greenport visie zijn binnen het programma Wonen visies ontwikkeld voor het kernglastuinbouw- gebied en de “ruilverkaveling”. Binnen de kaders van deze visies wordt meegewerkt aan wijzigingen van het bestemmingsplan, mits een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten.

Voor het kernglastuinbouwgebied wordt in 2021 een gebiedsinventarisatie onder ondernemers in het gebied uitgevoerd. Met als doel de lopende projecten en toekomstplannen uit de verschillende visies tot uitvoer te brengen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf