Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basiset.1

Taakveld

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt [per 10.000 jongeren]

101

81

68

101

138

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]

1,9

1,5

0,9

0,8

0,7

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]

4,5

5

4,3

3,8

4,2

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]

2,6

1,9

2,9

2,2

1,9

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]

6,5

6,6

6,2

4,8

5,7

5,9

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]

125,2

126,1

130,7

134,1

139,1

3. Economie

Functiemenging [%]

50,7%

50,4%

51,0%

50,8%

50,6%

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]

1,8%

1,9%

1,9%

1,9%

2,2%

4. Onderwijs

Absoluut verzuim [per 1.000 leerlingen]

1,5%

1,1%

6. Sociaal domein

Banen [aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]

701

687

703

701

689

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin [%]

4%

4%

4%

4%

4%

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie [%]

68,4%

70,1%

70,6%

71,1%

72,1%

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren [%]

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]

378

264

270

220

149

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming [%]

0,9%

1,0%

1,1%

0,7%

0,7%

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter [%]

1%

1%

1%

1%

1%

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering [%]

0,4%

0,4%

0,3%

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit [%]

0,80%

1,20%

1,60%

3,00%

8. Vhrosv

Demografische druk [%]

55,1%

54,1%

54,5%

54,4%

54,0%

53,4

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden [€]

€ 748

€ 764

€ 772

€ 788

€ 819

€ 796

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen [per 1.000 woningen]

18,6

5,5

13,1

3,1

12

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf