Overzicht baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

-222

-65

557

717

-160

Baten

49.947

50.268

78.708

78.929

-221

Saldo baten en lasten

50.170

50.334

78.151

78.212

-61

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

50.170

50.334

78.151

78.212

-61

Bedragen X € 1.000

Lasten

De afwijking op de lasten van € 0,16 miljoen wordt voor € 0,14 veroorzaakt door een benodigde toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Het grootste deel hiervan (circa 2/3e) was noodzakelijk door het kwijtschelden van openstaande vorderingen voor verstrekte leenbijstand uit 2016 en 2017. Conform de beleidsregels worden deze leningen na 36 maanden omgezet in een verstrekking om niet waardoor nog openstaande vorderingen ten laste van de voorziening komen. Daarnaast is bij de beoordeling van de openstaande vorderingen eind 2020 een hoger bedrag als mogelijk oninbaar aangemerkt dan in 2019.

De overige € 0,02 miljoen is ontstaan door diverse kleine verschillen, waaronder een overschrijding op de vrijstelling van de werkkostenregeling. Deze wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend.

Baten

Er is € 0,23 miljoen meer aan algemene uitkering ontvangen dan begroot. Dit komt door aanpassingen in het geementefonds die zijn verwerkt in de decembercirculaire, welke niet meer middels bestuurlijke besluitvorming in 2020 kon worden verwerkt. Een van de aanpassingen betreft het in het gemeentefonds opnemen van decentralisatie-uitkeringen voor compensatie van Corona. Tevens heeft er een actualisatie van diverse maatstaven plaatsgevonden in de algemene uitkering bij de laatste inkomstenspecificatie, die gunstiger uitvallen. Daarnaast is er een klein voordeel uit afrekeningen gemeentefonds uit eerdere jaren.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf