Sportparken

Kaders

De Sportnota Uithoorn 2008-2012 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Sportvelden

geen

Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente draagt zorg voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming 

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden is opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden. In 2020 zijn er nieuwe huurovereenkomsten aangegaan. In deze overeenkomsten is geregeld hoe om te gaan met het onderhoud aan de velden, complexen en de openbare buitenruimte van sportparken (verhardingen, groen, watergangen, civiele kunstwerken enz.). Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente. In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud per asset gedekt. De gemeentelijke bijdrage voor het dagelijks onderhoud aan velden, complexen en openbare ruimte is voor 1 complex verhoogd omdat aangetoond kon worden dat de bijdrage ontoereikend was.

Exploitatie Sportparken (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

verschil

Sportpark De Kwakel

26

29

-3

Sportpark Noorddammerweg

44

37

7

Sportpark De Randhoorn

48

48

-

Sportpark Biezenwaard

5

5

-

Totaal

123

119

4

Investeringen sport (bedragen x € 1.000)

Begroot

werkelijk

verschil

Investeringen sport

344

334

10

Totaal

344

334

10

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf