Indicatoren

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)

Aantal huishoudens

Huidige en toekomstige inwoners van Uithoorn hebben voldoende keuzemogelijkheden om hun woonwensen te verwezenlijken.

 • Het woningaanbod is gedifferentieerd zodat inwoners hun woonwensen binnen de gemeente kunnen vervullen.

 • Woningbouwontwikkelingen dragen bij aan het gewenste woningaanbod.
  Woningbouwontwikkelingen bieden ruimte aan particuliere initiatieven.

 • De regels voor toewijzing van sociale huurwoningen dragen bij aan een transparante en evenwichtige verdeling.

 • De lokale woningmarkt versterkt de regionale woningmarkt en andersom.

Omschrijving prestatie:

 • Opstellen en uitvoeren van de Woonvisie.

 • Nieuwbouwprojecten worden benut om leemten te vullen die vanuit de lokale vraag zijn geconstateerd.

 • Opgaven zoals in de woonvisie geformuleerd zijn onder andere:
  - faciliteren van particuliere wooninitiatieven;
  - vergroten van het aanbod nultredenwoningen;
  - vergroten woningaanbod voor middeninkomens.

 • Opstellen en uitvoeren prestatieafspraken.

 • Verstrekken startersleningen.

 • Samenwerken met woningcorporaties.

 • Sturen op de woonruimteverdeling.

 • Inzetten op regionale samenwerking en kennisuitwisseling.

 • Stimuleren van verduurzaming van de woningvoorraad.

Indicator (W2)

B 2020

R 2020

Zijn dit jaar de uitvoeringsagenda's van het gemeentelijk woonbeleid en prestatieafspraken gemonitord en zijn het college van burgemeester en wethouders en de raad hierover geïnformeerd (ja, nee)?

In de monitor wordt geconcludeerd in hoeverre de woonvisie en de prestatieafspraken hebben bijgedragen aan de gewenste maatschappelijke effecten.

Ja

Ja

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf