Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De publieke ruimte ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit. Het nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, recreëren en te ontmoeten.

  2. Inwoners voelen zich verbonden met hun woonomgeving en voelen zich thuis. De omgeving is schoon en veilig.

  3. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is duurzaam en klimaatstress-bestendig.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Biedt inwoners meer kans om actief deel te nemen aan de vormgeving van hun woonomgeving en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer.

  2. Verbeter de afvalscheiding.

  3. Richt de buitenruimte klimaat-adaptief in.

  4. Bevorder de biodiversiteit.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

De normale werkzaamheden zoals het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte conform het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte/Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte. Het gescheiden inzamelen van grondstoffen, de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan, de meerjarenplanning van het planmatig onderhoud en vervanging, beheer van het oppervlaktewater, beheer van de begraafplaats en verkoop/handhaving van snippergroen.

Daarnaast worden er jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het jaar 2020 waren dit de volgende acties:

Aanpassen bermonderhoud

Aanleg en -onderhoud van bloemrijke en insecten aantrekkende bermen.

Bij de bermen in het buitengebied laten we het gemaaide gewas niet meer ter plaatse verteren. Het wordt nu afgevoerd zodat de voedingsstoffen in het gewas niet in de bodem terecht komen. Hierdoor wordt de berm minder voedselrijk en neemt de diversiteit aan planten en dieren in de bermen toe. Bij het inzaaien van bermen, na onderhoud van wegen in het buitengebied, wordt een bloemenmengsel van inheemse kruiden toegepast. De Dwarsweg, maar ook de Boterdijk zijn daar voorbeelden van.

Op korte termijn zijn er geen andere wegen bekend waar de onderhoudswerkzaamheden zodanig zijn dat de bermen moeten worden aangevuld en kunnen worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Wanneer uit nieuwe weginspecties blijkt dat dit wel het geval is, dan wordt een bloemenmengsel toegepast.

Nieuw grondstoffenbeleid implementeren

Landelijke doelstellingen proberen te behalen door meer te communiceren, stimuleren van en handhaving op afvalscheiding en nieuwe mogelijkheden en technologieën onderzoeken.

In 2020 is het budget voor communicatie over het grondstoffenbeleid 2014-2020 geheel benut. Door Corona was er weinig capaciteit voor handhaving op afvalscheiding beschikbaar. Er is vertraging opgelopen in de besluitvorming voor nieuw beleid. Het grondstoffenbeleid 2020-2025 is op 28 januari 2021 door de raad vastgesteld.

Inwoners en ondernemers betrekken bij onderhoud en de inrichting van de buitenruimte.

Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij de inrichting en het onderhoud in de openbare ruimte. Belanghebbenden zijn geïnformeerd over de plannen en konden daarop hun mening, wensen en ideeën kenbaar maken.

Afgelopen jaar konden bijeenkomsten vanwege Covid-19 helaas niet fysiek plaatsvinden. In plaats daarvan zijn bijvoorbeeld thema-webinars georganiseerd, Teams-bijeenkomsten gehouden en digitale enquêtes uitgezet. Voor verschillende projecten heeft dat tot nadere invulling en aanpassing van plannen geleid over onder andere inrichting, groeninvulling, parkeren en speelplekken. Bijvoorbeeld bij de Uithoornlijn, Glanskopmees en het Ganzendiep

Daarnaast worden regelmatig berichten in de (lokale) media en sociale media geplaatst om inwoners te informeren over ingrijpende werkzaamheden met betrekking tot het dagelijks onderhoud.

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) is het van belang om voor de verschillende ‘Assets’ zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, watergangen en speelvoorzieningen beheerplannen op te stellen. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functies efficiënte keuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen komt de doorvertaling wat we gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities zoals die gesteld zijn in het IBOR te halen en wat de kosten hiervan zijn. Deze plannen worden aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld. Het opstellen van de beheerplannen is in 2020 gestart en wordt in 2021 afgerond.

Regisseur Openbare Ruimte

De gemeente heeft sinds begin 2020 formatieruimte voor een Regisseur Openbare Ruimte. Tot voor kort was de gemeente niet voldoende in staat om het opdrachtgeverschap en het programmamanagement richting de assets die betrekking hebben op het beheer van de openbare ruimte en de riolering vorm te geven. Het afgelopen jaar is gebruikt om inhoud te geven aan de nieuwe rol van regisseur. De nieuwe functie vereist een goede positionering tussen de uitvoeringsorganisatie Duo+ en de gemeente, die verantwoordelijk is voor het beleid. Dit proces is voor een belangrijk deel afgerond, zodat de komende tijd gezocht kan worden naar een definitieve invulling.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland stonden voor 2020.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf