Inleiding

Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km², waarvan 1,7 km² water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op meerdere terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integrale Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR en meerjarenplannen). In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd.

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid ten aanzien van het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf valt uiteen in een deel Openbare ruimte, Riolering, Gebouwen en Sportparken. Omdat deze vier elk hun eigen reserve kennen voor het grootplanmatig onderhoud.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf