Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Vestigingsplaats:

Ouderkerk aan de Amstel

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers

Mate van sturing:

De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.)

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.

Relatie met het programma:

Uitvoering van alle programma's

Ontwikkelingen:

De Duo+ organisatie heeft stappen gezet in de verdere professionalisering. Een greep uit de diverse ontwikkelingen zal in het onderstaande worden weergegeven. De samenwerkingsstructuur in de opdrachtgevers- opdrachtnemersrol (OGON) is verder uitgewerkt en heeft bijgedragen aan onderlinge duidelijkere rol- en taakverdeling. Er is een nieuw directiemodel ingevoerd en voor P & O is een plan gemaakt om dat team door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige, proactieve, professionele en klantgerichte P&O-partner voor alle vier de organisaties. Vanuit Duo+ is ook een plan van aanpak in het kader van de archiefinspectie opgesteld voor de vier organisaties. Op terrein van bedrijfsvoering is gewerkt aan verbetering van de interne controle.

Omdat Duo+ een uitvoerende organisatie is, heeft Corona in directe zin veel impact gehad. Ten eerste is er prioriteit gegeven aan de het invullen van nieuwe werkzaamheden als gevolg van Corona (thuiswerkomgeving faciliteren, uitvoering geven aan Tozo & handhaving noodverordening). Daarnaast heeft de coronacrisis een extra beslag gelegd op de reguliere dienstverlening (toename MOR-meldingen, extra inzet communicatie etc.) Gemiddeld genomen heeft de dienstverlening echter wel doorgang kunnen vinden.

Risico's:

Indien de GR niet functioneert, dan heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners van Uithoorn en De Kwakel op uiteenlopende terreinen, van sociaal domein tot beheer openbare ruimte.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2020 versie Zienswijze DUO-gemeenten

Bijdrage 2020

€ 15.800

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 654

€ 4.247

31-dec

€ 1.229

€ 4.318

€ 191

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf