Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap waar geweld, overlast en onveilige situaties niet acceptabel zijn.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Vergroot de inwonersbetrokkenheid en de preventie.

  2. Voorkom escalatie van complexe casussen.

Toelichting: Uit veiligheidscijfers blijkt dat de afgelopen jaren minder inbraken, overvallen en straatroven zijn gepleegd. Dat is een positieve ontwikkeling. Inwoners geven echter aan dat ze zich soms nog steeds onveilig voelen. Ook hebben we in Uithoorn relatief veel gevallen van overlast. Hier willen we de komende vier jaar meer aandacht aan besteden.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Doorontwikkeling van participatie/preventie

De gemeente Uithoorn is in 2020 gestart met de opgavegericht wijkaanpak. Door de problematiek rondom jeugd is er een aanvullende pilotwijk aangewezen, waardoor er binnen de aanpak in totaal 3 pilot wijken zijn. Binnen deze wijken is verbinding gelegd met ondernemers, bewoners en partners binnen het veiligheidsdomein om te komen tot een wijknetwerk. Deze eerste bijeenkomsten met deze wijknetwerken hebben plaatsgevonden, waarbij opgaves zijn benoemd en afspraken zijn gemaakt voor verdere samenwerking binnen het wijknetwerk. Verder zijn er twee specifieke opgavenlocaties benoemd, waar acties zijn ondernomen in samenwerking met het wijknetwerk om de veiligheid te verbeteren.

Structureel inbedden van de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)/verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak

In 2020 is de gewenst doorontwikkeling op het gebied van ondermijning deels gerealiseerd. De bestuurlijke aanpak is onverminderd doorgezet en door de inzet van de wet Bibob en het toepassen van de bestuurlijke bevoegdheden op basis van de Opiumwet. Daarnaast is door het starten van de gezamenlijke lokale driehoek Aalsmeer Uithoorn de toenadering gezocht met de buurgemeente Aalsmeer, wat vooral voordelen op levert op het gebied van Ondermijning door de gedeelde kenmerken en ondermijningsfenomenen. Het inrichten van een lokaal informatieknooppunt is in 2020 niet gerealiseerd, omdat veel van de openbare orde capaciteit is besteed aan de aanpak van de coronacrisis.

Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg

In 2020 is gestart met structurele overleggen met de partners in de veiligheidsketen: Sociaal team, GGZ, Wijk GGD, en politie. Daarbij is de verbinding gelegd met integraal opgavegericht werken.
De samenwerkingsafspraken met de GGD zijn vastgesteld om de aansluiting met de regio te bestendigen. Een eerste stap in de regionale verbinding tussen GGZ en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen is gemaakt.

Wet verplichte GGZ

De gemeentelijke taken voortkomend uit de Wvggz zijn naar tevredenheid uitgevoerd door de GGD. In de voorbereidende ambtelijke overleggen op de Stuurgroepen is de implementatie van de invoering van de WVGGZ tot dusver besproken. Gezien alle opstartperikelen en de vertraging door de corona-crisis, is het te vroeg voor een algehele evaluatie. Deze wordt landelijk afgerond in december 2021, waarna de evaluatie voor de Amstellandgemeenten volgt.
De ondersteuning van de regionaal portefeuillehouder is hervat.
De voorbereiding voor het maken van structurele afspraken over terugkoppeling binnen de AM-gemeenten is gestart. De vaststelling en implementatie volgt in 2021.

Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

In 2020 is de gemeente gestart met de financiële bijdrage aan het ACVZ. In 2020 is gestart de aansluiting op het ACVZ te verbeteren en de mogelijkheden te verkennen meer gebruik te maken van deze regionale voorziening.

Overige acties

Coronacrisis

De aanpak van de coronacrisis heeft veel inzet gevraagd van de gemeente op alle domeinen. Binnen het veiligheidsdomein is de inzet voornamelijk geweest op de regionale afstemming van de aanpak van de crisis via de structuur van de crisisbeheersing, de advisering over maatregelen en regelgeving aan andere domeinen en de coördinatie van de toezicht en handhaving op de naleving van de coronamaatregelen.

Plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast

Naar aanleiding van de onrustige jaarwisseling 2019-2020 en andere incidenten rondom jeugdoverlast, is er een plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast (PVA JWJO) opgesteld. Dit plan betrof een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen om de jeugdoverlast te beteugelen en een ordelijk verloop van de jaarwisseling te realiseren. Activiteiten binnen dit plan betroffen onder andere het inzetten van specialistisch jongerenwerk, extra inzet van politie en handhaving, het starten van een groepsaanpak, een communicatieplan, extra inzet binnen de wijkgerichte aanpak en de inzet van bijzondere bestuurlijke maatregelen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf