Overzicht baten en lasten

Bestuur & organisatie

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

2.424

1.937

2.037

2.094

-57

Baten

-

1

4

-

4

Saldo baten en lasten

-2.424

-1.937

-2.033

-2.094

61

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-2.424

-1.937

-2.033

-2.094

61

Bedragen X € 1.000

Lasten

Het deelprogramma Bestuur en organisatie komt per saldo op een overschrijding van afgerond € 57.000. Alhoewel dit een overschrijding is die onder de toelichtingsgrens valt, is het wel goed om aan te geven dat er zich in dit deelprogramma grote minnen en plussen hebben voorgedaan.

De grote min bestaat uit een overschrijding van circa € 0,37 miljoen op de begrote storting in de voorziening wethouderspensioenen. Deze voorziening is berekend op netto contante waarde. Jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening toegevoegd als kapitaalopbouw voor de pensioenen op moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaris een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren.

Op dit moment is het opgebouwde kapitaal niet meer toereikend. Met name door de verlaging van de rekenrente van 0,29 % naar 0,082 % is een tekort ontstaan van € 0,47 miljoen. Doordat er minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er namelijk meer kapitaal worden aangehouden.

Tegenover deze overschrijding staan onderschrijdingen van € 0,31 miljoen op voornamelijk bestuurlijke budgetten, die minder benut zijn dan in voorgaande jaren. Dit heeft wellicht te maken met de coronacrisis waardoor er minder kosten zijn gemaakt aan declaraties, cursussen, adviezen en dergelijke. Het betreft circa € 0,12 miljoen op budgetten die voor de raad zelf zijn bestemd en circa € 0,16 miljoen op budgetten die door de gemeentelijke organisatie worden beheerd. Daarnaast zijn er 2 budgetten met een gezamelijke waarde van € 35.000 niet gebruikt (€ 0,03 miljoen). Deze waren bedoeld voor het opstellen van inrichtingsconcept voor het gemeentehuis en het sensitief maken van de organisatie voor participatie. Het eerste onderwerp was door de coronacrisis te onzeker geworden om een zinvol concept te kunnen opstellen. Het tweede onderwerp is door de verschoven planning van de herijking van de participatienota nog niet aan de orde geweest. Indien het weer nodig en zinvol is, zal voor deze onderwerpen in de planning en control cyclus voorstellen worden gedaan.

Baten

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf