Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Overzicht inkomsten algemene uitkering

Categorie

Omschrijving

begrote inkomsten

werkelijke inkomsten

saldo

Algemeen

Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

102

102

-

Lokale culturele voorzieningen

168

168

-

Toezicht en handhaving

73

73

-

Inhaalzorg Jeugd en WMO

68

68

-

Buurt- en dorpshuizen

24

24

-

Vrijwilligersorganisaties jeugd

13

13

-

Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020

30

30

Gemeentelijk schuldenbeleid 2020

16

16

Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020

6

6

Compensatie quarantainekosten 2020

6

6

Bijzondere bijstand 2020

5

5

Decentralisatie

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

44

44

-

Extra kosten verkiezingen

37

37

-

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

37

37

-

Eigen bijdrage Wmo

25

25

-

Toeristen/parkeerbelasting

13

13

-

Voorschoolse voorziening peuters

12

12

-

Integratie

WSW exploitatietekorten

92

92

-

Totaal vergoeding Algemene Uitkering

707

770

63

Bedragen X € 1.000

Overzicht corona-effecten

Omschrijving

begrote inkomsten

begrote uitgaven

begroot

werkelijke inkomsten

werkelijke uitgaven

werkelijk

saldo

Tozo verstrekkingen levensonderhoud

2.900

2.900

2.998

2.999

-1

-1

Tozo verstrekkingen bedrijfskredieten

770

770

831

823

8

8

Tozo uitvoeringskosten

291

291

221

222

-1

-1

Lagere opbrengsten en meerkosten afval

-56

145

-201

-65

284

-348

-147

Minder evenementen en festiviteiten

-51

-51

-

51

Lagere inkomsten begraven

-50

-50

-50

-50

-

Aframen 75% inkomsten toeristenbelasting

-40

-40

-40

-40

-

Daling reclame-inkomsten

-29

-29

-10

-10

19

Kwijtschelding huur sport 1e helft 2020

-26

-26

-12

-12

14

Inkomstenderving eigen bijdrage WMO

-25

-25

25

WSW coronavergoeding vanuit Septembercirculaire 2020

59

-59

88

-88

-29

Cultuur coronamaatregelen

25

-25

25

Aanschaf hesjes, borden e.d.

15

-15

4

-4

11

Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters/SMI

12

-12

5

-5

6

Coronamaatregel Marktplein

5

-5

5

-5

-1

Coronakosten BV thuiswerkomgeving

67

-67

67

-67

-

Dagelijks onderhoud tbv handhaving

51

-51

61

-61

-10

Extra aanvullende inzet VTH

83

-83

85

-85

-2

Inhuur VTH tbv handhaving

34

-34

34

Inhuur KCC

16

-16

16

-16

-

Inzet coronaherstelteam (lagere dekking urentoerekening grondexploitaties)

28

-28

27

-27

1

Extra beheerkosten sporthal De Scheg

9

-9

9

Extra inhuur Organiseren

6

-6

6

-6

-

Individueel vervoer

136

-136

-136

Jeugdigen met problemen

112

-112

-112

Groepsbegeleiding

73

-73

-73

Leerlingenvervoer

61

-61

-61

Individuele begeleiding

54

-54

-54

Aanmaningskosten

11

-11

-11

Huishoudelijke verzorging

12

-12

-12

Niet regionaal ingekochte Jeugdhulp

9

-9

-9

Vervoer

8

-8

-8

Publieksvoorlichting

6

-6

-6

Bijzonder bijstand

5

-5

-5

Overige kosten / opbrengsten < 5

-6

14

-20

-20

Totaal kosten corona-effecten

3.684

4.516

-833

3.867

5.194

-1.328

-495

Bedragen X € 1.000

Overzicht overhevelingen

Overhevelingen

begrote inkomsten

begrote uitgaven

begroot

werkelijke inkomsten

werkelijke uitgaven

werkelijk

saldo

Vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd

68

-68

68

-68

-

Corona vergoeding cultuur en ontspanning

60

-60

60

-60

-

Uitvoeringskosten Tozo

164

164

-

274

222

52

52

Lokale culturele voorzieningen aanv. pakket

83

-83

83

-83

-

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)

44

-44

44

-44

-

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

37

-37

37

-37

-

Precariobelasting en markt- en evenementenleges

37

-37

37

-37

-

WSW exploitatietekorten

33

-33

33

-33

-

Buurt- en dorpshuizen

24

-24

24

-24

-

Vrijwilligersorganisaties jeugd

13

-13

13

-13

-

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

1

-1

1

-1

-

Totaal overheveling

164

564

-400

274

622

-348

52

Totaaloverzicht (bedragen x € 1.000)

begroot

werkelijk

saldo

Totaal inkomsten algemene uitkering

707

770

63

Overheveling inkomsten naar 2021

-400

-348

52

Dekking corona-gerelateerde kosten

307

422

116

Corona-gerelateerde kosten

-833

-1.328

-495

Totaal corona-gerelateerde kosten

-833

-1.328

-495

Saldo corona-gerelateerde kosten 2020

-526

-905

-379

Bedragen X € 1.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf