Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten ( x € 1.000)

Primitieve begroting

Na wijziging

Realisatie

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Samenleving

1.1 Sport, cultuur en onderwijs

571

3.061

-2.490

599

3.158

-2.559

613

3.185

-2.572

1.2 Maatschappelijke ontwikkeling

269

17.724

-17.455

217

19.741

-19.524

258

20.841

-20.584

1.3 Werk en inkomen

5.796

9.218

-3.422

9.852

13.769

-3.917

10.009

13.264

-3.256

1.4 Veiligheid

123

2.766

-2.643

110

3.163

-3.053

193

3.225

-3.032

Totaal programma Samenleving

6.759

32.768

-26.009

10.779

39.830

-29.052

11.073

40.516

-29.443

Wonen

2.1 Woonomgeving

4.474

13.731

-9.257

4.185

12.683

-8.498

4.102

12.661

-8.559

2.2 Woonbeleid

5

1.150

-1.145

5

1.157

-1.151

4

1.154

-1.150

2.3 Ruimtelijke ordening

965

1.031

-66

1.165

1.233

-68

1.502

1.223

279

Totaal programma Wonen

5.444

15.912

-10.468

5.355

15.072

-9.717

5.608

15.038

-9.430

Werken

3.1 Ondernemen

31

754

-723

31

628

-597

19

590

-571

3.2 Mobiliteit

-

1.379

-1.379

-

1.335

-1.335

-

1.261

-1.261

Totaal programma Werken

31

2.133

-2.102

31

1.963

-1.932

19

1.852

-1.833

Organiseren

4.1 Bestuur & organisatie

1

1.937

-1.937

4

2.037

-2.033

-

2.094

-2.094

4.2 Dienstverlening

523

1.149

-626

405

1.167

-762

377

1.111

-734

4.3 Vastgoed

1.703

4.523

-2.820

1.283

4.478

-3.195

1.321

4.441

-3.120

4.4 Financiën

3.760

147

3.614

3.622

101

3.521

3.581

840

2.741

4.5 Grondexploitatie

1.749

2.156

-408

5.794

5.758

36

3.725

4.150

-424

Totaal programma Organiseren

7.736

9.912

-2.176

11.109

13.541

-2.433

9.004

12.635

-3.631

Algemene dekkingsmiddelen

- Algemene uitkeringen

39.180

24

39.156

40.227

24

40.203

40.482

24

40.458

- Overige dekkingsmiddelen

-

-691

691

-

-691

691

30

-521

551

- Dividend

918

89

828

28.429

600

27.828

28.421

602

27.819

- Lokale heffingen

9.125

330

8.794

9.076

357

8.718

9.041

368

8.673

- Saldo van de financieringsfunctie

1.046

182

864

977

266

711

954

244

710

Totaal alg. dekkingsmiddelen

50.268

-65

50.334

78.708

557

78.151

78.929

717

78.212

- Overhead

4

9.097

-9.094

8

9.333

-9.324

11

8.954

-8.943

- Onvoorzien

-

58

-58

-

58

-58

-

61

-61

- VPB

-

-

-

-

104

-104

-

-

-

Saldo baten en lasten voor reserves

70.241

69.815

426

105.989

80.459

25.531

104.644

79.773

24.871

Mutatie reserves

3.097

3.524

-426

5.741

31.271

-25.530

5.955

31.527

-25.571

Resultaat

73.339

73.339

-

111.730

111.730

-

110.599

111.300

-701

Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken

In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.

Programma

Voor-/nadeel

Hoofdstuk en onderwerp

Afwijking

Samenleving

n

2.2 Maatschappelijke ondersteuning jeugd

-700

n

2.2 Maatschappelijke ondersteuning overige oorzaken

-360

v

2.3 Re-integratieinstrumenten

130

v

2.3 Bijzondere bijstand

70

v

2.3 BTW reintegratiekosten

380

v

2.3 Armoede- en schuldennota

150

n

2.3 Maatwerkbijdragen Duo+

-130

n

2.3 Verstrekkingen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

-83

v

2.3 Ontvangen vergoedingen Tozo

88

v

2.3 Terugvorderingen bijstanduitkeringen en bijzondere bijstand

68

Wonen

v

3.1 Woonomgeving hogere onttrekking reserve

257

v

3.3 Hogere inkomsten omgevingsverguningen

292

Organiseren

n

5.3 Hogere storting in reserve onderhoud gebouwen (in relatie tot lager planmatig onderhoud zie 5.10)

-269

v

5.3 Overige oorzaken vastgoed

75

n

5.4 Vorming voorziening grondexploitatie Green Park Aalsmeer

-770

n

5.5 Actualisatie grondexploitaties

-460

n

5.6 Verhoging voorziening dubieuze debiteuren

-140

v

5.6 Inkomsten algemene uitkering

230

v

5.8 Planmatig onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf

215

v

5.8 Bijdrage Duo +

70

v

5.8 Overhead overige oorzaken

90

Subtotaal

n

-797

v

Overige afwijkingen taakvelden

96

Saldo

n

-701

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf