Overzicht baten en lasten

Vennootschapsbelasting

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

209

-

104

61

42

Baten

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-209

-

-104

-61

-42

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-209

-

-104

-61

-42

Bedragen X € 1.000

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf