Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzes die effect creëren.De ambtelijke organisatie geeft het college bestuurskracht om de effecten te creëren.Het bestuur en de organisatie zijn betrouwbaar en geven het goede voorbeeld.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Investeer in de allianties met de omgeving.

  2. Versterk de gemeentelijke organisatie, zodat deze meer strategisch en integraal adviseert en daadkrachtig uitvoert.

Toelichting: de gemeente is voor het behalen van de gewenste maatschappelijke effecten afhankelijk van de inzet van andere organisaties en partijen. Om hierin effectief te zijn is het nodig om te investeren in diverse allianties in de regio.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken Bestuurskrachtonderzoek

Eind 2019 is in samenwerking met het bureau Partners & Pröpper het bestuurskrachtonderzoek opgepakt. Nadat in de eerste helft van 2020 het onderzoeksgedeelte was afgerond is gestart met de doorkijk naar de toekomst en wat nodig is om in de toekomst bestuurskrachtig te blijven. Om dit op een goede wijze vorm te kunnen geven zijn meerdere fysieke bijeenkomsten noodzakelijk om de lijnen voor de toekomst goed uit te kunnen zetten. Als gevolg van de beperkende maatregelen met betrekking tot Corona, hebben deze bijeenkomsten helaas nog niet plaats kunnen vinden. In 2021 wordt bekeken hoe het vervolgtraject vormgegeven kan worden. Binnen de dan geldende coronamaatregelen.

Duo+

In 2020 is voor het onderdeel bedrijfsvoering van Duo+ gewerkt met de nieuwe kostenverdeelsleutel. Dit vormde de basis voor het gesprek die op gang is gekomen voor de kostenverdeling bij Buurt en Burger. Het gesprek hierover wordt in 2021 afgerond. Zodat ook bij die onderdelen de gemeente Uithoorn waar voor zijn geld krijgt.
Tevens is gewerkt aan een betere samenwerking met Duo+, zodat er een begin is gemaakt om meer grip en sturing krijgen op de gewenste dienstverlening van Duo+.

Organisatieontwikkeling

Om bestuurskrachtig te blijven, heeft de gemeentelijke organisatie zich ook het afgelopen jaar ontwikkeld. Zo is er gewerkt aan de schrijfvaardigheden van de eigen organisatie en aan de advisering bij het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hiervoor is onder ander een meerdaagse cursus op maat gevolgd. Verder is het integraal en opgave gericht werken doorontwikkeld, bij diverse opgaven zoals bij de aanpak van de coronacrisis. Hiermee blijft de organisatie gereed voor toekomstige opgaven.

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe landelijke regelingen rondom de rechtspositie van politieke ambtsdragers van kracht. In deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle decentrale politieke ambtsdragers in één besluit en één regeling samengevoegd. Zeven besluiten en onderliggende regelingen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers zijn gemoderniseerd en waar mogelijk geharmoniseerd. Een aantal (oude) rechtspositionele voorzieningen is door de nieuwe regelingen vanaf 1 januari 2019 ‘dwingend’ geregeld. Daarnaast is er een aantal nieuwe aanspraken opgenomen. Slechts een beperkt aantal zaken kan nog lokaal geregeld worden. Dit heeft tot gevolg dat de oude ‘Verordening rechtspositie wethouders Uithoorn, 2014’ ingetrokken diende te worden door de raad, waarvoor op 23 april 2020 een raadsbesluit is genomen. Tegelijkertijd heeft het college de nieuwe ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn, 2020’ vastgesteld. In het nieuwe Rechtspositiebesluit is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft dit vast te stellen.

Representatiebeleid

In 2012 is het representatiebeleid van de gemeente Uithoorn voor het laatst vastgesteld. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de gemeenteorganisatie maken dat het oude beleid niet meer volledig aansluit bij de huidige situatie. Een nieuwe versie van het representatiebeleid was daarom gewenst. Door representatie wil het college inwoners en organisaties die een bijdrage leveren aan de gewenste maatschappelijke effecten van de gemeente een passende blijk van waardering geven. Met het representatiebeleid wil het college duidelijk in kaart brengen hoe de gemeente optreedt, in welke gevallen en met welke representatiemiddelen.
Het nieuwe representatiebeleid op 4 februari 2020 door het college vastgesteld en is gestoeld op drie uitgangspunten: lokaal, herkenbaar en betrouwbaar.

Plan van aanpak verbetering archieven

De provincie heeft in het jaarverslag van 2019 geconstateerd dat er op een aantal zaken binnen Duo+ en de gemeente Uithoorn ruimte is voor verbetering. Dit gaat over een aantal zaken waarin al langere tijd geen verbetering in te zien is. De provincie alsook de gemeente Uithoorn maakt zich zorgen en heeft de opdracht gegeven om met een Plan van Aanpak te komen. Het college heeft het algemene Plan van Aanpak van Duo+ en de specifieke oplegger voor de gemeente Uithoorn voor Uithoorn vastgesteld.

Informatieveiligheid

Het college heeft eind 2020 het strategische informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Het strategisch informatieveiligheidsbeleid legt de basis voor informatiebeveiliging voor de gemeenten Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel en de uitvoeringsorganisatie Duo+. Met het vaststellen van dit beleid wil het college het belang van dit onderwerp benadrukken. Operationele uitwerking van het plan is een continu proces. De gemeente Uithoorn zal, aan de hand van het strategische informatieveiligheidsbeleid, in 2021 verder uitwerking geven aan eventuele specifieke operationele risico’s.

Verbouwing raadzaal

In 2020 heeft onze gemeente het inwoneraantal van 30.000 bereikt. Dit heeft consequenties voor het aantal raadsleden. De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten van 30.000 inwoners 23 raadsleden moeten hebben. In ons geval betekent dit een uitbreiding met 2 raadsleden. Hiervoor dient de raadszaal aangepast te worden. Verder is er de wens en noodzaak om de bestaande audio- en videoapparatuur te moderniseren en de raadszaal beter te benutten voor diverse bijeenkomsten.

Daarom is 2020 het proces gestart om de consequenties van vorenstaande in beeld te brengen en een stuurgroep samen te stellen en externe expertise hierbij in te schakelen. De planning is om voor het reces 2021 een programma van eisen op te stellen met bijbehorend budget en dit vast te laten stellen door de gemeenteraad. Vervolgens kan dan de uitvoering worden voorbereid en ter hand worden genomen zodat de herinrichting van de raadszaal gereed is voor het aantreden van de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen in 2021.

200 jaar Uithoorn

Vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 stonden evenementen en activiteiten op de kalender in het kader van de viering van 200 jaar Uithoorn, Thamen en De Kwakel. De stuurgroep en het projectteam hebben hard gewerkt om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren door onder andere het beschikbaar stellen van subsidies en het faciliteren in ruimte etc.. Met Uithoorn 200 jaar wil de gemeente evenementen, sport-, kunst en cultuuractiviteiten extra stimuleren om de leefbaarheid te versterken in Uithoorn en De Kwakel. Er werd verwacht dat er ongeveer 40 evenementen zouden gaan plaatsvinden in het feestjaar. Tot maart 2020 zijn er 15 evenementen georganiseerd en uitgevoerd. Vanaf maart 2020 werden we echter overvallen door Corona en brak een onzekere tijd uit. Besloten is alle activiteiten in het kader van 200 jaar Uithoorn tijdelijk op te schorten, waarbij de intentie is uitgesproken om de viering van het jubileum in 2021 verder op te pakken. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de pandemie nog enige tijd zal doorduren, wordt gekeken naar eventuele alternatieve scenario’s om 200 jaar Uithoorn eventueel in andere vorm onder de aandacht van inwoners en ondernemers te brengen.

Corona

De wereld is van de één op andere dag veranderd door Corona. De impact van de pandemie heeft ook zijn weerslag gekend op de ambtelijke organisatie. Er is een gezamenlijke stuurgroep (en werkgroep) Herstart opgericht waarin de vier werkgevers en onder meer de centrale ondernemingsraad zijn vertegenwoordigd. Zij werken gezamenlijk aan de langzame opbouw naar het (tijdelijke) nieuwe normaal. Gezamenlijk zijn de panden veilig ingericht en is er een routekaart ontwikkeld die voor medewerkers inzichtelijk maakt in welke stappen het gemeentehuis gebruikt gaat worden als werk- én ontmoetingsplek. Er is veel inzet gepleegd om de dienstverlening en de strategische beleidsontwikkeling te continueren. Er is een herstelteam in het leven geroepen die de effecten van de coronacrisis wijze in beeld brengt, een bijdrage levert aan de bestrijding van die effecten en bestuur en de lijnorganisatie adviseert.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf