Overzicht baten en lasten

Vastgoed

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

4.850

4.523

4.478

4.441

37

Baten

1.934

1.703

1.283

1.321

-38

Saldo baten en lasten

-2.916

-2.820

-3.195

-3.120

-75

Toevoegingen aan reserves

86

-

-

138

-138

Onttrekkingen aan reserves

-

250

131

-

131

Saldo reserves

-86

250

131

-138

269

Saldo

-3.002

-2.570

-3.064

-3.257

194

Bedragen X € 1.000

Baten:

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten:

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Toevoegingen aan reserves:

De afwijkingen op toevoegingen en onttrekkingen aan reserves betreffen de reserve onderhoud gebouwen. In plaats van de verwachte onttrekking aan de reserve van € 0,13 miljoen, is er een storting in de reserve gedaan van € 0,14 miljoen. De totale afwijking is daarmee € 0,27 miljoen.

Voor dagelijks en planmatig onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is een gemiddeld bedrag van € 0,38 miljoen structureel opgenomen in de begroting. Het jaarlijkse bedrag dat nodig is voor onderhoud wisselen echter. Hogere of lagere uitgaven worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen door respectievelijk een onttrekking of een storting.

De fluctueringen zijn bijna volledig toe te schrijven aan het bedrag dat in een jaar nodig is voor uitvoering van het planmatig onderhoud. In 2020 zijn de werkelijke uitgaven hiervoor € 0,25 miljoen lager dan begroot, bijna het gehele bedrag van de afwijking. Voor € 0,19 miljoen wordt dit veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van planmatig onderhoud aan het gemeentehuis. Zie hiervoor de toelichting op het programma Overhead. Het overige verschil van € 0,06 miljoen betreft relatief geringe afwijkingen bij een 5 tal vastgoedobjecten.

€ 0,02 miljoen wordt veroorzaakt door afwijkingen op het dagelijks onderhoud.

Onttrekkingen aan reserves:

Zie de toelichtingen onder de toevoegingen aan reserves.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf