Overzicht baten en lasten

Veiligheid

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

2.643

2.766

3.163

3.225

-63

Baten

181

123

110

193

-83

Saldo baten en lasten

-2.462

-2.643

-3.053

-3.032

-21

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-2.462

-2.643

-3.053

-3.032

-21

Bedragen X € 1.000

Lasten

Het nadelige verschil van € 0,06 mln. wordt grotendeels veroozaakt door hogere inhuur. Hier tegenover staat een ontvangen UWV vergoeding.

Baten

Het positieve verschil van € 0,08 mln. wordt veroorzaakt door een UWV vergoeding, waarvoor inhuur heeft plaatsgevonden..

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf