Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. Inwoners nemen zo veel mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

  1. Vergroot het perspectief en de kansen voor inwoners om zelf in inkomen te voorzien.

  2. Organiseer een integrale toegang tot een adequate ondersteuning voor inwoners.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

We gaan de acties uit de vastgestelde armoedenota 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022' uitvoeren. In 2020 zal de focus liggen op het vroeg signaleren van armoede en versterking van de samenwerking in de armoede aanpak. Ook start er een pilot kinderarmoede en gaan we aan de slag met toegankelijkheid en maatwerk van regelingen en met meer stress sensitieve dienstverlening

In 2020 is er vooruitlopend op nieuwe wetgeving, in een pilot geëxperimenteerd met een nieuwe outreachende werkwijze voor het tijdig signaleren van betalingsachterstanden. Een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker gingen gezamenlijk op huisbezoek bij inwoners met meerdere betalingsachterstanden. Helaas hebben we deze werkwijze medio maart om moeten vormen vanwege de opgelegde coronamaatregelen. Inwoners met betalingsachterstanden werden daarna zowel schriftelijk als telefonisch benaderd met een hulpaanbod. Vanaf 1 januari 2021 is de opvolging van betalingsachterstanden een wettelijke taak (Wgs) van gemeenten.

Door de opgelegde maatregelen en het verlies van inkomen werd er in 2020 een boeggolf aan extra aanvragen schuldhulpverlening en/of bijzondere bijstand verwacht. Deze boeggolf is vooralsnog uitgebleven. Ervaring leert ons dat mensen met schulden veelal niet direct aan de bel trekken. Dit heeft te maken met schaamte. Of het gevoel te hebben het nog zelf op te kunnen lossen. Daarnaast is het steun en herstelpakket vanuit het Rijk steeds aangevuld en nog steeds actueel. De verwachting is dat de toeloop op schuldhulpverlening hiermee is uitgesteld maar niet afgewend. Vroegsignalering krijgt hiermee een steeds prominentere rol als instrument om erger te voorkomen.

In 2020 is er hard gewerkt aan de doelstellingen uit de armoedenota. De commissie Leven is hierover in december geïnformeerd. Enkele voorbeelden; professionals en vrijwilligers zijn getraind in het signaleren van geldzorgen, er is een ‘praatplaat’ ontwikkeld om het gesprek met inwoners over de gevolgen van stress gemakkelijker te kunnen voeren, de pilot (budget)maatjes is geëvalueerd en heeft een vaste plek gekregen in de preventieve voorzieningen en de projectgroep voor het tegengaan van kinderarmoede is uitgebreid met professionals uit het voortgezet onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

We maken afspraken met samenwerkingspartners die via contractmanagement intensiever gemonitord en geëvalueerd worden. Hierbij geven we specifieke aandacht en sturing aan maatwerk waarbij duurzaamheid van plaatsingen op werk, coaching tijdens en na het traject, een belangrijke rol speelt

In 2020 is het contractmanagement geïntensiveerd en daardoor is er meer grip en zicht op de resultaten, budgetten en doelen. In 2020 zijn geen nieuwe samenwerkingspartners aan het bestaande palet toegevoegd.

Er moeten meer verbindingen gecreëerd worden tussen ondernemer, onderwijs en werkzoekenden zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd worden.

De coronamaatregelen hebben in 2020 een groot effect gehad op de arbeidsmarkt. In reactie hierop hebben alle samenwerkingspartners binnen de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam de handen ineengeslagen om op korte termijn de werkloosheid te beperken en (nieuwe) kansen te creëren voor werkzoekenden. Met deze ambitie is het Regionaal Werkcentrum (RWC) ontstaan. Het RWC speelt een belangrijke rol in het verbinden van werkgevers en organisaties en is een duidelijk aanspreekpunt voor werkgevers in de regio. In 2020 is ook het onderwijs aangesloten.

Deze diensten zijn een aanvulling op de voorheen beschikbare dienstverlening en heeft de samenwerking tussen de sociale partners, gemeenten, UWV en het onderwijs versterkt.

Door het opstellen van een Koersprogramma worden nieuwe kaders opgesteld voor een integrale toegang naar ondersteuning.

Het Koersplan Sociaal Domein is vastgesteld. De gemeente heeft zich eind 2020 aangemeld voor een landelijk verbetertraject integrale toegang van Movisie. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. Dit traject duurt twee jaar.

Overige acties

Wet inburgering

Per 1 januari 2022 zal vermoedelijk de nieuwe Wet inburgering ingaan. Op 22 oktober jl. is de nieuwe beleidsnota ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ vastgesteld. Deze is gebaseerd op de nieuwe Wet inburgering. In november 2020 tot mei 2021, analoog aan de nieuwe beleidsnota, is de gemeente Uithoorn gestart met een pilot. Om enerzijds te anticiperen op de filosofie van de nieuwe Wet inburgering en anderzijds om de uitvoering geleidelijk aan mee te nemen in de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle nieuwe aanpak. In deze aanpak staat ‘werk’ centraal. Werken is de sleutel om volwaardig in te burgeren, de (vak)taal te leren, sociale contacten op te doen, (gedeeltelijk) economisch zelfstandig te zijn en een bestaan op te bouwen in de Uithoorn en De Kwakel.

Steun- en herstelpakket coronamaatregelen

Met de komst van Covid-19 werd er door het Rijk een heel pakket aan regelingen samengesteld om de negatieve maatschappelijke gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) en ontvingen hier financiële middelen voor. Deze middelen konden worden ingezet voor uitkering levensonderhoud, bedrijfskapitaal en de uitvoeringskosten. De termijn waarop de Tozo werd gelanceerd was kort en vroeg om veel inzet van onze uitvoeringsorganisatie Duo+.

Voor Tozo 1 zijn 731 aanvragen afgehandeld, voor Tozo 2 waren dit er 206 en voor Tozo 3 zijn 171 aanvragen ingediend.

De regeling is uitgevoerd door uitvoeringspartner Duo+ en de middelen waren voldoende om uitvoering te kunnen geven aan de regeling.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf