Wet Normering Topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

E.M. Voorhorst

M.C. Wegewijs

J.H. van Leeuwen

1

Functie (functienaam)

Gemeentesecretaris

Waarnemend gemeentesecretaris

Raadsgriffier

2

In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

1-jun-16

1-sep-20

1-jan-16

3

In dienst tot en met (datum einde functievervulling)

31-aug-20

heden

heden

4

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

5

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

100%

100%

6

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

90.456

33.314

85.455

7

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

13.293

5.274

14.025

8

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

103.749

38.588

99.480

13

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

134.000

67.000

201.000

Vergelijkende cijfers 2019

1

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Nee

Ja

2

Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)

100%

n.v.t.

100%

3

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

107.327

n.v.t.

79.021

4

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

19.155

n.v.t.

13.674

5

Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris

126.482

n.v.t.

92.695

10

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

n.v.t.

194.000

Toelichting:

Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt in 2020 € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf