Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA)

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Vestigingsplaats:

Aalsmeer

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 50% van de aandelen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De gemeente Uithoorn is medeaandeelhouder van GPA met als doel om - door het nieuwe hoogwaardige industrieterrein langs het traject van de N201+ te ontwikkelen - een deel van de omlegging van de N201 te bekostigen uit het oorspronkelijk verwachte voordelige exploitatieresultaat. De bijdrage die met deze omlegging te maken heeft, is vanuit GPA inmiddels betaald aan de provincie.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen:

In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die leidden tot een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. Belangrijke oorzaken zijn planologische beperkingen in deelgebied 2, hogere civiele kosten van verontreinigde grond en uitstel van transacties als gevolg van Corona. Door de directie zijn aanvullende maatregelen genomen, waaronder afstemming met alle afnemers waarmee een koop- of reserveringsovereenkomst is afgesloten over de planning van de grondafgiften.

Risico's:

Uithoorn staat garant voor Green Park Aalsmeer voor een bedrag van € 50 miljoen.

Financiële gegevens:

Bron

Concept jaarstukken 2020, versie definitief 2021.04.28

Bijdrage 2020

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 844

€ 101.393

31-dec

€ -1.993

€ 105.912

€ -2.837

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf