Overzicht baten en lasten

Financien

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

148

147

101

840

-739

Baten

3.827

3.760

3.622

3.581

41

Saldo baten en lasten

3.678

3.614

3.521

2.741

780

Toevoegingen aan reserves

1.691

1.500

29.247

29.365

-118

Onttrekkingen aan reserves

82

17

3.255

3.356

-100

Saldo reserves

-1.609

-1.483

-25.992

-26.009

17

Saldo

2.069

2.131

-22.471

-23.268

797

Bedragen X € 1.000

Lasten

In de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer zijn in 2020 ontwikkelingen geweest die leidden tot een negatief resultaat. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 0,77 miljoen. Belangrijke oorzaken zijn planologische beperkingen in deelgebied 2, hogere civiele kosten van verontreinigde grond en uitstel van transacties als gevolg van Corona. Door de directie zijn aanvullende maatregelen genomen waaronder afstemming met alle afnemers waarmee een koop- of reserveringsovereenkomst is afgesloten over de planning van de grondafgiften.

Deze overschrijding wordt voor € 0,03 miljoen gecompenseerd door diverse kleine verschillen.

Baten

Op de baten is een onderschrijding van € 0,04 miljoen.

Dit wordt voor € 0,11 miljoen veroorzaakt door minder inkomsten uit rioolheffing meerverbruik.

Voor € 0,08 miljoen wordt dit gecompenseerd door niet in de begroting verwerkte -nog te ontvangen- rentebaten over 2020 van een uitgezette lening. De rentebaten over deze lening worden niet daadwerkelijk jaarlijks voldaan, maar worden aan het eind van de looptijd van de lening in een keer achteraf betaald, samen met de aflossing van de hoofdsom van de lening.

Het overige nadeel van € 0,01 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.

Toevoegingen aan reserves

Voor de uitvoering van de Tozo regeling zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. De uivoering wordt door Duo+ gedaan. De inkomsten zijn gebaseerd op het aantal besluiten in 2020 aan de hand van een vaste vergoeding per besluit. De uitgaven voor de werkzaamheden lopen echter voor een deel door naar 2021, zoals bijvoorbeeld de invordering van bedrijfskredieten en de verantwoordingsverplichting aan het Rijk over de Tozo. Bij de Slotwijziging is een inschatting gemaakt welke kosten doorlopen naar 2021. Naar nu blijkt moet er een aanvullend bedrag voor uitvoeringskosten worden overgeveld. Hier tegenover staat dat de verkregen inkomsten ook worden overgeheveld naar 2021.

Onttrekkingen aan reserves

Zie de toelichting "Toevoegingen aan reserves."

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf