Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

  1. De gemeente heeft nu en in de toekomst voldoende middelen om haar taken uit te voeren en de risico’s af te dekken.

  2. De gemeente haalt met de beschikbare middelen optimaal maatschappelijk rendement.

  3. Er is rust in de financiële huishouding.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

  1. Werk meer programmatisch en opgavegericht voor grip op de financiën.

  2. Behoud ook in financieel goede tijden de discipline van de financiële langetermijnstrategie.

Toelichting: In de 'nota financieel gezond' zijn kaders gesteld om te komen tot een financieel gezond beleid op de lange termijn. De nota vormt daarmee de financiële langetermijnstrategie.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Bijstellen beleid financieel gezond

Met de verkoop van Eneco en met de precariobelasting zijn in 2020 grote slagen gemaakt in het verbeteren van de financiële positie van de gemeente. We hebben in 2020 verder vooruit gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en de invloed daarvan op de ratio's voor financieel gezond. Zo is de basis gelegd voor de nieuwe nota financieel gezond. In 2021 wordt meer duidelijkheid verwacht over de algemene uitkering en de financiële toekomst van de gemeente Uithoorn.

Verkoop Eneco

Na een lange periode van voorbereiding hebben we de voorgenomen verkoop van ons aandelenbelang in Eneco gerealiseerd. Na de afsplitsing van netwerkbedrijf Stedin paste Eneco niet langer binnen ons kader voor verbonden partijen. Door de verkoop ontvangen we na 2020 geen dividend meer van Eneco, een verlaging van de inkomsten met € 456.000.

De verkoop leverde ruim 27 miljoen netto op en geeft daarmee een aanzienlijke versterking van het eigen vermogen. De sterkere vermogenspositie geeft ons meer ruimte om investeringen te financieren. In 2020 zijn langlopende leningen afgelost (circa € 14 miljoen) zonder dat herfinanciering met nieuwe leningen nodig was.

Precariobelasting op kabels en leidingen

In 2020 zijn alle lopende juridische procedures en rechtszaken over precariobelasting op kabels en leidingen van netwerkbedrijven tegen Uithoorn ingetrokken. Daarmee is de onzekerheid opgelost over de inkomsten, die over de jaren heen oplopen tot circa € 8,5 miljoen. De precario gelden werden jaarlijks toegevoegd aan de algemene risicoreserve, ter versterking van de vermogenspositie. Bij de tweede Turap is besloten om dit in 2020 niet te doen, waarmee de middelen beschikbaar kwamen voor de begroting. Uithoorn kan de middelen gebruiken om een periode van grote onzekerheid te overbruggen.

Ontwikkeling Planning en Control (P&C) documenten

In 2020 hebben we een nieuw programma in gebruik genomen waarmee we de P&C documenten opstellen. Met het nieuwe programma kunnen we efficienter werken. Ook biedt het een goed uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van de P&C documenten.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf